Gå tilbake til:
Du er her:

Aktiviteter i komite og bystyre

Bergen kommune har et opplæringsprogram for folkevalgte som strekker seg over hele valgperioden. Komite for fullmakter og politisk styringssystem (KFPS) har fått delegert fullmakt til å vedta omfang og gjennomføring av folkevalgtopplæringen og vedtok program for 2015-2019 11.06.15.

Sentrale punkt i program for folkevalgtopplæringen 2015 - 2019 er:

Bystyret
Opplæringen skal gi de folkevalgte innsikt og kompetanse i rollen som bystyrepolitikere og hvilket ansvar, forpliktelser og rettigheter de har.. Store deler av opplæringen i reglement, fullmakter og fullmaktforståelse, samt samlinger om etikk og korrupsjon, legges til bystyret. Det legges opp til at bystyret skal ha en årlig samling i hele valgperioden. Det blir i tillegg et eget opplæringsopplegg for de nyvalgte representantene i bystyret.

Det skal legges vekt på erfaringsoverføring, systemforståelse og på kommunen som politisk organisasjon. Et av målene med opplæringen er å gi økt forståelse for de politiske rollene og parlamentarisme som system. Bystyreopplæringen skal også ha fokus på samfunnsutvikling, regional utvikling, transport, næringsutvikling, lokaldemokrati og ny kommunestruktur.

Nytt denne valgperioden er at en vil prøve ut en ordning der bystyret en gang i året reiser på bybefaring. Hensikten med befaringen er å gi representantene oppdatert og aktuell informasjon om utviklingen i byen, å få vist noen av utfordringene byen står overfor innen ulike saksfelt, og å vise fram noe av det som skjer i byen innen blant annet innen samferdsel og miljø, helse- og sosial, skole, byutvikling, idrett og kultur.


Bystyrekomiteene
I kommende periode skal opplæring i systemforståelse prioriteres, og det blir en grundig gjennomgang av formaliteter, relevant lovverk, reglementer og komiteens fullmakter. I komiteene vil en spesielt legge vekt på aktiviteter og tiltak som gir økt innsikt og forståelse for komiteenes politiske tilsyns- og kontrollansvar, og som bidrar til å videreutvikle gode systemer for politisk tilsyn og kontroll.

Komiteene avgjør selv opplæringsprogrammet innenfor eget fagområde. Fagopplæringen består i hovedsak av seminarer, befaringer og forelesninger om utvalgte, relevante temaer innenfor komiteens ansvarsområde. Hver komite bør i løpet av valgperioden gjennomføre en studietur til utlandet som omfatter hele komiteen. Denne turen skal bidra til en ekstra fordypning i et tema som er særlig relevant i komitearbeidet.

Heltidspolitikerne
Det vil bli utarbeidet et opplæringsopplegg for heltidspolitikere som går over hele valgperioden, men med størst omfang de to første årene (2015/2016). Målsettingen med opplæringen er å etablere en felles plattform for heltidspolitikerne og øvrige gruppeledere. Hovedtemaer blir systemforståelse, reglement og fullmakter, møteledelse og teambygging, etikk og korrupsjon, internasjonalt samarbeid og representasjon.

Gruppesekretærer
Bystyregruppenes gruppesekretærer vil både bli inkludert i bystyreopplæringen og også bli gitt en særskilt opplæring.