Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Komite for helse og sosial har startet arbeidet med behandling av kommunens årsmelding for 2016

Som en del av dette arbeidet ble en rekke kommunale tjenestesteder innkalt til komiteen mandag 8. mai for å gjøre kort rede for en del problemstillinger. Bystyrekomiteene kommer med sine merknader til kommunens årsmelding i juni. Komite for finans, kultur og næring innstiller til bystyret som vedtar årsmeldingen i sitt møte 21. juni.

Følgende etater var innkalt:

Etat for sosiale tjenester: Om utviklingen i sosialtjenesten over tid. Hva er trendene?

NAV Ytrebygda sosialtjeneste: Hva er årsaken til lavt sykefravær og at Ytrebygda sosialtjeneste bruker mindre enn budsjettramme?

Psykisk helse Fyllingsdalen: Hva er hovedutfordringene i Fyllingsdalen bydel? Hvilken brukergruppe er den dominerende i bydelen?

Botreningssenteret: Er et tilstrekkelig med ressurser til å dekke behovet? Har de ulike avdelingene tilstrekkelig fagkompetanse til å dekke ulike krav og behov?

Strax-huset: Hvilketiltak er iverksatt de siste årene for å få redusert sykefraværet? Hvordan ivaretas de ansattes arbeidsmiljø/HMS?

Hjemme- sykepleien i Sandviken: Hva er årsaken til stort merforbruk og høyt sykefravær? Hvordan er utviklingen i Sandviken – hva har endret seg i løpet av siste år?

Øyeblikkelig hjelp døgnenhet: Hva er årsaken til stort mindreforbruk? Hva er beleggsprosenten?

Søreide sykehjem: Om erfaringene etter overgang fra privat til kommunal drift. Hvordan er ventelistesituasjonen? Hvilke effekter ser dere av samhandlingsreformen? Langtidsplasser kontra korttidsplasser- spesielle utfordringer? Økonomiske rammer kontra oppgaver

Odinsvei bosenter: Om erfaringene etter overgang fra privat til kommunal drift. Hvordan er ventelistesituasjonen? Hvilke effekter ser dere av samhandlingsreformen? Langtidsplasser kontra korttidsplasser- spesielle utfordringer? Økonomiske rammer kontra oppgaver

Utekontakten: Hvordan er budsjettsituasjonen til Utekontakten? Er Utekontakten fornøyd med ressurssituasjonen? Er det brukergrupper som Utekontakten mener burde vært prioritert, men som det ikke er ressurser til å hjelpe? Hva er sykefraværet?

Helsestasjon og skolehelse i Åsane: Helsestasjonen har lavt sykefravær og 1 mill. i mindreforbruk. Er det oppgaver dere mener kunne vært helsestasjonens ansvarsområde, men som ikke er det?

Avlastningstjenester for utviklings- hemmede: Har avlastningstjenesten tilstrekkelig med ressurser til å dekke behovet? Hvordan er ventelistesituasjonen for avlastning? Er de pårørende fornøyd med omfang og innhold i avlastningstilbudet?

SLT- koordinatorene: Hvordan arbeides det med rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid blant:

- Barn og unge 0-12 år

- Barn og unge over 12 år?