Gå tilbake til:
Du er her:
KOMITE FOR HELSE OG SOSIAL (2015-2019)

Resultatenhetene la frem innspill i forbindelse med budsjettarbeidet

Komiteen fikk i møte den 15.11.17 orienteringer fra ulike kommunale enheter i forbindelse med komiteens arbeid med Bergen kommunes budsjett for 2018.

Enhetene orienterte om hvordan det fremlagte budsjettforslaget fra byrådet vil virke inn på virksomhetens drift og hvilke utfordinger som evententuelt følger. Det ble i tillegg presentert hvordan resultatenhetene arbeider for å holde seg innenfor tildelt budsjettramme.

Resultatenhetene ble bedt om å svare på spørsmål rettet til den enkelte enhet, se oversikten i:
"Innkalling av resultatenheter i forbindelse med behandling av budsjettforslag for 2018"