Gå tilbake til:
Du er her:

Informasjon om status for arbeidet med kommuneplanens arealdel

I sitt formøte den 8. mai 2018 fikk komite for miljø og byutvikling informasjon om status for byrådets arbeid med rullering av kommuneplanens arealdel (KPA).

Direktør Mette Svanes informerte blant annet om forslag om differensiering av byggesonen og endringer i krav til uteoppholdsareal og parkering. Videre ble det informert om «byfortettingssonen» hvor en stor del av ny utbygging skal komme og hvor det blir lagt vekt på variasjon i utbygging, familieboliger, grøntstruktur og vann.

Det kom inn over 650 innspill /merknader til planen som nå vurderes. I tillegg kom det varsler om innsigelser fra flere offentlige myndigheter. Rådgiver Mette Iversen informerte om status etter meklingsmøter mellom kommunen og innsigelsespartene i regi av fylkesmannen.

Kommunaldirektør Anne Irene Fagerbakke informerte om prosessen videre frem til behandling i bystyret våren 2019.

Informasjon om status for arbeidet med kommuneplanens arealdel bilde
Mette Svanes
 

 

Vedlegg