Gå tilbake til:
Du er her:

Rullering av kommuneplanens arealdel

I forkant av komite for miljø og byutvikling sitt møte 5. oktober 2017 informerte byrådsavdeling for byutvikling om byrådets høringsutkast til ny arealdel av kommuneplanen.

Kommuneplanens arealdel (KPA) angir hovedtrekkene i arealdisponeringen i kommunen og gir rammene for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som skal iverksettes frem mot 2030.

 

Vedlegg