Utvalg for miljø og byutvikling hadde torsdag 3. november møte for muntlige innlegg og innspill til budsjett for 2023.

I innspillsmøtet kom foreninger, organisasjoner og privatpersoner med innspill til byrådets forslag til budsjettet.

Bystyreutvalgene og partigruppene skal de nærmeste ukene arbeide med budsjettet, og hvert fagutvalg skal vurdere budsjettforslaget innenfor egne ansvarsområder.

Det er utvalg for finans som formelt behandler budsjettet før bystyret fatter endelig vedtak i bystyremøtet 14. desember 2022.

Her finner presentasjoner som ble holdt: