Plikter og rettigheter

Her får du en oversikt over de viktigste plikter og rettigheter du som folkevalgt har.

Møteplikt/ forfallsmelding (kommuneloven § 8-1)

Medlemmer av et kommunalt folkevalgt organ har plikt til å delta i organets møter med mindre de har gyldig forfall. Kriteriene for gyldig forfall er strenge. Gyldige forfallsgrunner er sykdom, at man ikke kan sette til side viktig arbeid eller plikter, eller at man er fraværende på grunn av reise. Møter i andre utvalg er ikke godkjent forfallsgrunn til bystyret og utvalgene, unntaket er møter i utvalg på høyere nivå som fylkestinget eller Stortinget.

Forfall og forfallsgrunn protokolleres. Årsakskategoriene som benyttes i Bergen kommune er: syk, reise, permisjon og uoppsettelig arbeid.

Forfall meldes med forfallsgrunn til Bystyrets kontor via en tilsendt lenke som representantene får på e-post når møteinnkalling blir sendt ut. Forfall bør meldes så raskt som mulig og innen kl 1200 siste arbeidsdag før møtedagen. Det er Bystyrets kontor som innkaller vararepresentanter til det aktuelle møtet, representanten skal ikke gjøre dette selv. Rekkefølgen vararepresentantene innkalles i bestemmes av valgresultatet og ligger fast for hele perioden.

Stemmeplikt (kommuneloven § 8-1)

Medlemmer som er til stede i folkevalgte organ når en sak tas opp til votering har plikt til å avgi stemme. Plikten gjelder alle folkevalgte organ, og uansett om organet har avgjørelses- eller innstillingsmyndighet i en sak. Ved valg og i saker om ansettelse er det adgang til å stemme blankt, men man kan ikke la være å stemme.

Rett til fri fra arbeid (kommuneloven § 8-1)

Alle folkevalgte har krav på fri fra sitt alminnelige arbeid i det omfang dette er nødvendig fordi man har møteplikt i kommunale folkevalgte organer. Man har også krav på fri for den tid det tar å reise til og fra møtene.

Tapt arbeidsfortjeneste (kommuneloven § 8-2)

Folkevalgte som på grunn av tillitsvervet påføres inntektstap eller andre utgifter, har krav på å få erstattet dette opp til et gitt beløp fastsatt i Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring og velferdsgoder i Bergen kommune. Dersom det fremsettes krav om refusjon av tapt arbeidsfortjeneste, må arbeidstakeren dokumentere tapene i form av erklæring fra arbeidsgiver. Selvstendig næringsdrivende må dokumentere dette gjennom å fremlegge ligningsattest og egenmelding som sannsynliggjør tapet. Det er kun trekk i lønn fra arbeidsgiver, faktisk tap av overtidsgodtgjørelse eller dokumentert og faktisk tap av inntekt i næring som gir rett til kompensasjon.

Utfylt skjema leveres til Bystyrets kontor.


Godtgjørelse

Den som har et kommunalt verv har rett til godtgjørelse for sin innsats. Reglene for godtgjørelse fastsettes av bystyret. I Bergen kommune er regler om økonomisk godtgjørelse for folkevalgte nedfelt i “Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Bergen kommune” og regler om støtte til partigruppene finnes tilsvarende i "Reglement for bistand til partigruppene i bystyret". Noen sentrale bestemmelser i dette reglementet er:

Møtegodtgjørelse

Godtgjørelse for møter i bystyret: 5111 kroner pr møte (2556 kroner hvis møtet varer under 3 timer)
Godtgjørelse for møter i komiteer: 3832 kroner pr møte (1916 kroner hvis møtet varer under 1 time)

Godtgjørelsen gis pr sete. Dersom representanten har forfall til deler av et møte, deles godtgjørelsen for dette møtet forholdsmessig mellom representanten og vara.

Dersom representanter er innkalt til flere møter eller andre aktiviteter på samme dag, og det er mindre enn to timer mellom møtene/aktivitetene, gis kun godtgjørelse for det møtet som gir høyest godtgjørelse.

Befaringer

Befaringer som ikke holdes i forbindelse med komitemøte eller andre møter, godtgjøres med 1780 kroner dersom befaringen varer mer enn tre timer. For befaringer som varer mindre enn tre timer godtgjøres med 1263 kroner.

Opplæring

Opplæring som inngår i Folkevalgtopplæringsprogrammet 2019-2023, godtgjøres med 1780 kroner (1263 kroner dersom opplæringen varer under 3 timer). Dersom opplæringen gis i forbindelse med/i forkant av møter hvor representanten får godtgjørelse for å delta, gis det ingen egen godtgjørelse for opplæringen.

 

Habilitet (forvaltningsloven § 6 og kommuneloven § 11-10)

At en person er inhabil innebærer at det at det finnes omstendigheter som svekker tilliten til hans eller hennes upartiskhet i behandlingen av en sak. Det er viktig at det ikke tas utenforliggende eller usaklige hensyn ved avgjørelser i folkevalgte organer. For å unngå dette er det fastsatt regler om inhabilitet i kommuneloven og Forvaltningsloven.

Den folkevalgte har plikt til å vurdere sin egen habilitet og varsle i god tid om forhold som gjør eller kan gjøre han eller henne inhabil. Anmodning om å få habiliteten sin vurdert skal sendes til Bystyrets kontor i god tid før det aktuelle møtet. Melding om mulig inhabilitet sendes på e-post til Bystyrets kontor. Det må oppgis en kort skriftlig begrunnelse for hvorfor man ønsker en vurdering av sin habilitet i saken.

På bakgrunn av en vurdering og anbefaling fra Bystyrets kontor, tar organet selv stilling til om representanten er inhabil eller ikke. Avgjørelsen tas med alminnelig flertall.

Dersom en representant kjennes inhabil i en sak, kan Bystyrets kontor innkalle vara, som deltar i behandlingen av den aktuelle saken. Vara som trer inn i møtet ved inhabilitet får en godtgjørelse på 500 kroner (gjelder inntil ½ time).


Gjeldende reglement og lover

Aktuelle lover som kommuneloven, forvaltningsloven og offentleglova kan leses i helhet her: http://lovdata.no/