Gå tilbake til:
Du er her:

Verktøy for enkeltrepresentanter

Kommuneloven og reglement for bystyret og bystyreutvalgene gir deg som bystyremedlem verktøy til å fremme synspunkt, ta opp saker, belyse tema, få vurdert lovligheten av vedtak og få svar på spørsmål.

Forslag

Et forslag er et alternativ til endring av, eller et tillegg til innstillingen som foreligger i en sak. Representanter som deltar i et møte kan fremme forslag ved behandling av en sak. Det kan fremmes alternative forslag eller tilleggsforslag. Alle forslag voteres over og protokollføres. Forslag som får flertall i utvalget blir en del av utvalgets innstilling til bystyret. Forslag som blir nedstemt i utvalget kan fremmes på nytt i bystyret.

Merknad

Representanter som deltar i et møte kan fremme merknader ved behandlingen av en sak. Merknader som har fått flertall blir en del av bystyrets innstilling til bystyret, og skal voteres over på samme måte som forslag. Flertallsmerknader fra et bystyreutvalg som ikke innstiller i saken, men  som har saken til orientering, må fremmes på nytt i bystyret.

Muntlig spørsmål

Representantene kan stille muntlige spørsmål til ordfører og byrådet i bystyremøtene, og til leder av utvalg og byrådet i utvalgsmøtene. Spørsmålene kan omhandle alle tema innenfor kommunens ansvarsområde. I bystyremøtene kan representantene stille ett spørsmål hver, i utvalgene ligger det ikke noen begrensning på antall spørsmål pr. møte.

Dersom byråden/utvalgsleder får spørsmålet oversendt i forkant, medfører dette ofte et mer utfyllende svar enn det han/hun kan gi på sparket i møtet. Bystyrets kontor videresender spørsmål til aktuell byråd dersom representantene ber om dette. For at administrasjonen skal kunne vise spørsmål på storskjerm i møtet, må de sendes inn elektronisk. Spørsmål skal som hovedregel besvares muntlig. Skriftlig svar kan gis dersom representantene ber om dette.

I hvert bystyremøte settes det av 45 minutter til muntlige spørsmål. Utvalgene avgjør selv hvor lang tid som settes av til muntlige spørsmål i utvalgsmøtene.

Spørsmål som sendes Bystyrets kontor, registreres i det elektroniske spørsmålsregisteret som ligger på kommunens nettsider..

Skriftlig spørsmål

I utvalgene kan representantene stille skriftlige spørsmål til leder for utvalget og byrådet. Spørsmålene sendes Bystyrets kontor en uke før møtet, senest kl. 15.00 samme ukedag som møtedagen. Skriftlige svar fra byrådene/utvalgsleder videreformidles av Bystyrets kontor til spørrer., Spørsmål som er sendt inn innen fristen, plikter byrådet/utvalgsleder å besvare muntlig i møtet. Skriftlige svar skal foreligge senest 2 uker etter møtet. Skriftlige spørsmål og svar registreres i det elektroniske spørsmålsregisteret.

Interpellasjon

En interpellasjon er en ordning hvor enkeltrepresentanter kan ta opp spørsmål til debatt i bystyremøtene. Interpellasjoner skiller seg fra skriftlige spørsmål ved at de legger opp til en debatt hvor en representant fra alle partiene kan ta ordet, og at de kan inneholde forslag til vedtak. Det er verdt å merke seg at bystyret kan fatte vedtak ved behandling av  en interpellasjon. Det settes av inntil 2 timer i alle ordinære møter til spørsmål og interpellasjoner, derav opp til 45 minutter til muntlige spørsmål. Forretningsutvalget tar stilling til hvor mye tid det skal settes av til interpellasjoner og spørsmål i de enkelte bystyremøtene. Som hovedregel behandler bystyret 3 interpellasjoner per bystyremøte. Interpellasjoner sendes på e-post til Bystyrets kontor senest tolv dager før møtet.

Interpellasjoner som ikke blir tatt opp grunnet overskredet tid, må fremmes på nytt innen en uke etter møtet for å bli tatt opp på neste møte og vil da bli behandlet før eventuelle nye interpellasjoner. Dette gjøres via  e-post til Bystyrets kontor.

Representantforslag

Representantene kan fremme nye saker til bystyret som representantforslag. Forslaget må omhandle bare én sak, og saken må høre inn under kommunens ansvarsområde. Representantforslag kan ikke ha samme innhold som konkrete saker som har vært behandlet i bystyrets organer tidligere i valgperioden.

Representantforslagene må inneholde forslag til vedtakspunkt og bør inneholde en skriftlig redegjørelse.

Representantforslagene skal overleveres til ordføreren ved møtestart ved at forslagsstiller leser opp tittel på forslaget. Representantforslag fra representanter i Bergen bystyre skal legges fram for behandling slik det lyder senest 6 måneder etter at det er overlevert til ordføreren ved møtestart i bystyret.

Forretningsutvalget tar stilling til om vilkårene for behandling foreligger og avgjør opplegg for behandling. Representantforslag som oppfyller vilkårene sendes et av bystyrets organer eller byrådet for forberedelse før fremleggelse for bystyret.

Lovlighetskontroll

Tre eller flere medlemmer av bystyret kan sammen kreve at et vedtak truffet av et kommunalt eller folkevalgt organ sendes til Fylkesmannen i Vestland for kontroll av vedtakets lovlighet. Kravet må fremsettes innen 3 uker etter at vedtaket er fattet og skal fremsettes først for det organet som har truffet vedtaket. Dersom organet opprettholder vedtaket, sendes saken til Fylkesmannen.

Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen er innholdsmessig lovlig, er truffet av noen som har myndighet til å treffe slik avgjørelse og om den er blitt til på lovlig måte. Dersom Fylkesmannen i Vestland kommer til at vedtaket er ugyldig, innebærer dette at organet som har fattet vedtak må fatte nytt vedtak. Dersom Fylkesmannen i Vestland kommer til at vedtaket ikke er ugyldig, opprettholdes vedtaket. Det er viktig å merke seg at som hovedregel utsettes ikke gjennomføringen av vedtaket selv om det er krevd lovlighetskontroll av det. Lovlighetskontroll omtales i kommuneloven kapittel 27.