Verktøy for utvalgene som kollegium

Kommuneloven og reglement for bystyret og bystyreutvalgene gir deg som bystyremedlem ulike verktøy til å fremme synspunkt, ta opp saker, få vurdert lovligheten av vedtak og få svar på spørsmål.

Her får du oversikt over hvilke, og hvordan de brukes

Høring
En høring er utspørring i utvalget av personer som er innkalt for å forklare seg om et spesielt forhold eller informere om et saksområde. Høringer benyttes til å føre politisk tilsyn og kontroll, men er også et godt verktøy for informasjonsinnhenting, for eksempel i forbindelse med avvik eller ved mistanke om kritikkverdige forhold. Et mindretall på minst 1/3 av utvalgets medlemmer kan kreve å arrangere en høring om ett tema. Utvalget bestemmer selv opplegg for gjennomføringen av høringen, og velger selv hvem de ønsker å innkalle. Utvalget kan innkalle byrådet eller representanter for kommunens forvaltning til en høring. Alle partier og uavhengige representanter som ikke er representert i utvalget, inviteres til å delta. Utvalget avgjør hvordan høringen skal følges opp.

Be om en sak
Et flertall i et utvalg kan pålegge byrådet eller ordføreren å fremme en sak om et konkret tema. Et mindretall i et utvalg kan be om det samme, men har ikke samme rettighet til å få fremlagt en sak.

Innkalling av kommunale virksomheter
Leder av utvalg eller 1/3 av representantene i et utvalg kan kreve at representanter for kommunale virksomheter som er underlagt utvalgets ansvarsområde, innkalles til utvalget for å redegjøre om en bestemt sak eller et saksfelt. Byråden avgjør hvem fra virksomheten som orienterer utvalget.

Orienteringer og befaringer
Utvalgene kan innkalle byrådet for å orientere om ulike tema. Videre kan utvalget invitere aktører utenfor kommunen til å komme i utvalgsmøte og informere om ulike saksfelt. Utvalgene kan også velge å dra på befaringer for å få bedre innblikk i en bestemt sak eller i et saksfelt.

Underutvalg og arbeidsutvalg
Utvalgene kan opprette:

  • permanente underutvalg som forbereder bestemte sakstyper
  • ad hoc arbeidsgrupper som forbereder enkeltsaker
  • arbeidsutvalg som tilrettelegger for utvalgets virksomhet