Bystyrets kontor – hva gjør vi

Dette er informasjon til folkevalgte som bruker lokalene som disponeres av Bystyrets kontor: Magistratbygningen, Det gamle Rådhus og Hagerupsgården.

BYSTYRETS KONTOR

Besøk våre hjemmesider for mer informasjon. Her finner du blant annet informasjon om de ansatte og mer om avdelingens ansvar og oppgaver.

Bystyrets kontor – hvem er vi og hva gjør vi?
Som administrasjon for bystyret har Bystyrets kontor ansvar for den daglige driften av bystyret og bystyrets organer, opplæring av folkevalgte, gjennomføring av valg og informasjon til byens befolkning om det politiske system og aktiviteten på bystyresiden. En hovedoppgave er å ivareta faglige, formelle og administrative oppgaver ved forberedelse og gjennomføring av møtene i bystyret og andre politiske utvalg. Dette innebærer at vi ivaretar saksflyten fra innstillinger blir avgitt til melding om vedtak er tilbakesendt de som har opprettet sakene.

Bystyrets kontor tilrettelegger for ordførerens aktiviteter.

Hva kan dere forvente av støtte fra vårt kontor?
En viktig oppgave for oss er å bistå med praktisk og faglig hjelp knyttet til behandling av saker i bystyret og dets organer. Vi sørger for at dere får riktige dokumenter til riktig tid.

Vi kan bidra med å innhente supplerende informasjon, administrere arbeidsgrupper/ møter og gi råd mht. bestemmelser og prosedyrer for behandling av saker i og mellom organene.

Vi kan bistå politikere og utvalgsledelse med innhenting av informasjon i saker som utvalget selv ønsker å sette på dagsorden. Denne oppgaven ivaretas i hovedsak av utvalgsrådgiverne.

Vi kan også gi råd og veiledning om hvilke plikter og rettigheter dere har som folkevalgte og gruppesekretærer.

Det kan ta tid å finne frem til eldre materiell, så send gjerne bestillingen pr. e-post, så får du svar så snart vi har søkt frem den informasjonen som etterspørres.

Post
Kopiering
 

Utsending av møtedokumenter
Utsending av møtepapirer foregår elektronisk. De folkevalgte må laste ned møtedokumentene selv til egne pcer og/eller nettbrett. Bystyrets kontor betaler lisensen for programvaren og kompenserer økonomisk for at de folkevalgte må bruke privat utstyr for å lese sakspapirene.

Problemer med pc eller telefon
Får du problem med pc, nettbrett eller telefon skal du kontakte Ansattservice 

Hva gjør vi ikke?
Vi lager ikke kaffe eller bestiller mat til møter og andre aktiviteter som ikke er direkte knyttet til bystyret og dets organer. Dette må ivaretas av heltids/deltidspolitikerne og gruppesekretærene selv, og dekkes av partienes midler. Det samme gjelder kopiering og utsendelser.

BYSTYRETS KONTOR

Besøk våre hjemmesider for mer informasjon. Her finner du blant annet informasjon om våre ansatte og mer om avdelingens ansvar og oppgaver.