Gå tilbake til:
Du er her:

Forvaltningsrevisjon av barneverntjenesten

Det er flere utfordringer i barneverntjenesten som må følges opp for å sikre samsvar med lovkrav og krav til forsvarlige tjenester. Rapporten blir behandlet i kontrollutvalget 20. april.

Rapporten har viktige funn og kontrollutvalget har lagt opp til en grundig behandling. 

Den 23. mars la Deloitte AS fram den svært omfattende forvaltningsrevisjonsrapporten for kontrollutvalget, og i møtet 20. april skal kontrollutvalget behandle forvaltningsrevisjonen. Da skal byråden få presentere sitt syn, det legges opp til spørsmål og debatt, og kontrollutvalget skal fatte vedtak i saken med innstilling til bystyret. Tillitsvalgte i barnevernet er også invitert.

Barneverntjenesten har vært gjenstand for flere forvaltningsrevisjoner og tilsyn, som har vist tilfeller av svikt og mangler. Da bystyret behandlet oppfølging av Fjeld-utvalget sin rapport, vedtok bystyret å be kontrollutvalget om å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av barnevernet.

Revisors funn

Revisjonsrapporten peker blant annet på følgende:

 • Manglende samlokalisering vanskeliggjør samarbeid, enhetlig praksis og god ledelse.

   
 • Endringer som er besluttet er i for liten grad iverksatt.
  • Rutiner og prosedyrer er spredd på ulike steder og systemer. Ulik implementering av sentrale rutiner, samt ulike lokale rutiner fører til ulik praksis. 
    
 • Det er mangler i tjenesteutøvelsen og/eller manglende dokumentasjon av tjenesteutøvelsen:
  - Manglende dokumentasjon på hvordan alvorlighetsgrad i meldinger er vurdert.
  - Manglende dokumentasjon av undersøkelsesplan og undersøkelsesrapport, samt manglende beskrivelser av faktagrunnlag og barnevernfaglige vurderinger som ligger til grunn for vedtaket.
  - Manglende og/eller mangelfulle tiltaksplaner og evalueringer av hjelpetiltak. 
  - Manglende oppfølgingsbesøk og tilsyn i fosterhjem, samt mangelfull dokumentasjon av besøkene. 
  - Manglende dokumentasjon på hvordan barnets medvirkning er ivaretatt.

Etter revisjonens vurdering er det viktig at oppfølgingen av denne forvaltningsrevisjonen integreres i en samordnet og helhetlig plan for det videre utviklingsarbeidet i barneverntjenesten. Dette krever at det fastsettes klare mål og prioriteringer for arbeidet, at det er en klar fremdriftsplan for arbeidet og at arbeidet fullføres. Deloitte kommer så med en anbefaling om at Bergen kommune setter i verk 14 tiltak for å styrke kvaliteten i barnevernet. 

Ledelsesutfordringer

 • Jeg tror det er viktig å se også det litt større bildet, ettersom flere rapporter avdekker at det finnes nasjonale utfordringer i barnevernet, og som gjelder de aller fleste norske kommuner, sier leder av kontrollutvalget Henning Warloe.
 • Likevel er det naturligvis byrådets ansvar å gripe fatt i utfordringene som flere ganger er påpekt i tidligere rapporter, og nå også i denne: Bl.a. kompetanse, rekruttering, organisering, høyt sykefravær osv. Mye av dette er ledelsesutfordringer, og også temaet ledelse må diskuteres når det gjelder barneverntjenestene i Bergen kommune, sier Warloe.

Les dokumentene i saken

Følg kontrollutvalgets møte på Bergen kommuneTV

Tekst: Hilde Rasmussen Nilsen