Gå tilbake til:
Du er her:

Sårbare barn og eldre under pandemien – tre nye forvaltningsrevisjonsrapporter

De tre nye rapportene omhandler hjemmebaserte tjenester og aktivitetstilbud til eldre, spesialpedagogiske tjenester og barnehager.

Kontrollutvalget har bestilt en rekke forvaltningsrevisjoner om kommunens håndtering av koronapandemien. Ledere, ansatte og representanter for brukere av tjenestene har blitt intervjuet for å finne ut hvordan de har opplevd tilbudet under pandemien.

De tre nyeste delrapportene viser at ingen av de undersøkte tjenestene var godt nok forberedt da pandemien kom i mars 2020. For både de hjemmebaserte tjenestene for eldre og for de spesialpedagogiske tjenestene er risikovurderinger nevnt som et forbedringsområde.

Ellers dreier de mest sentrale funnene seg om:

Hjemmebaserte tjenester og aktivitetstilbud til eldre under covid-19-pandemien

 • Tilgangen til smittevernutstyr og tidvise uklarheter om hva som var pålagt og anbefalte smittevernstiltak.
 • Pandemien har periodevis påvirket etterspørselen etter hjemmebaserte tjenester.
 • Nødvendig helsehjelp har blitt gitt, men andre tjenester har blitt nedprioritert. Dette kan ha medført reduksjon i helsetilstanden hos enkelte brukere.

Spesialpedagogiske tjenester under covid-19-pandemien

 • Ikke nok digitalt utstyr.
 • Pandemien påvirket gjennomføringen av tilbudet.
  • Reduksjon i fysiske møter med brukere.
  • Lengre, men sjeldnere besøk i barnehager.
 • Lang saksbehandlingstid som resultat av smittevernstiltak, men også på grunn av generelle kapasitetsproblemer i PP-tjenesten.

Barnehager under covid-19-pandemien

 • Utfordrende å sikre nok bemanning.
 • Utfordrende å ivareta barnehagens funksjon som pedagogisk virksomhet under nedstengingen.
 • Positivt med tverretatlig samarbeid for å identifisere og følge opp sårbare barn og unge.
 • Små grupper ("Kohortinndelingen") har vist seg å være bra for barna.
   

Pandemien har gitt viktig læring

I alle tre rapportene fremhever forvaltningsrevisor Deloitte at pandemien har bidratt til viktig læring for tjenestene. Alle tre tjenesteområdene har vist seg tilpasningsdyktige og omstillingsvillige, og alle har i løpet av pandemien fått et sterkere fokus på risikovurderinger og beredskapsplaner.

Til hver av rapportene har Deloitte kommet med 5-8 anbefalte tiltak. Disse dreier seg blant annet om bedret informasjonsdeling, og om evaluering og erfaringsdeling.

Del av større arbeid

Kontrollutvalget skal behandle disse tre delrapportene i sitt møte 8. juni. I dette møtet skal også rapporten om elevenes læringsutbytte og læringsmiljø under covid-19-pandemien behandles.

Rapportene inngår i et større arbeid kontrollutvalget har igangsatt for å evaluere Bergen kommunes håndtering av koronapandemien. De tidligere rapportene og det helhetlige arbeidet er omtalt i tidligere nettsaker.

Les dokumentene i de tre sakene her.

 

Tekst: Hilde Rasmussen Nilsen