Gå tilbake til:
Du er her:

Slik organiseres Bergen kommune

Kommunens virksomhet kan organiseres på mange forskjellige måter. Her er en oversikt over de forskjellige organisasjonsformene.

Organisasjonsformene gir kommunen forskjellig grad av styring og kontroll. Hovedskillet ved valg av organisasjonsfomer er om virksomheten skal være en juridisk del av kommunen eller være et eget rettssubjekt.

Bystyret bestemmer budsjettet og retningslinjene for arbeidet hvis virksomheten er en juridisk del av kommunen.

Byrådsavdelinger
Byrådsavdelingene kan sammenliknes med de statlige departementene og kalles ofte sentraladministrasjonen. Byrådsavdelingene skal være et støtteapparat for den politiske ledelsen og sørge for at byrådets politikk blir iverksatt. De har også ansvar for underliggende seksjoner, etater/fagavdelinger, resultatenheter og virksomheter hvor kommunen er eier.

Byrådsavdelingene ledes av en kommunaldirektør, og byrådene har ansvar for hver sin avdling

Mer om hver byrådsavdeling under "Om kommunen"
Mer om hver byråd under "Politikk"

Seksjoner og kontor
Byrådsavdelingene deles ofte inn i mindre enheter, og disse kalles seksjoner og i enkelte tilfeller kontor. Dette gjøres for å synliggjøre hvilke fagområder som hører inn under de forskjellige byrådsavdelingene og hvem som har ansvaret for dem.

Eksempel: Seksjon for bibliotek, arkiv og museer (i Byrådsavdeling for kultur, næring, idrett og kirke)

Etater/fagavdelinger
Disse kan sammenliknes med de statlige direktoratene. Etatene er underlagt byrådet og skal gi faglige vurderinger og sørge for den daglige driften innen sitt spesialområde. Byråden kan instruere etatene gjennom sin byrådsavdeling, men er ikke direkte ansvarlig for etatene overfor Bystyret. Virksomheter som er tjenesteytende, omfatter hele byen eller har et særskilt fagansvar, organiseres ofte som etater eller fagavdelinger.

Eksempel: Bergen legevakt

Resultatenheter
Resultatenhetene utgjør kjernevirksomheten i kommunen. En resultatenhet kan bestå av flere tjenestesteder.

Resultatenhetslederne har fått vide fullmakter og et selvstendig økonomiansvar, herunder følger ansvar for drift av tjenestene, ansvar for kvalitet på tjenestene samt et arbeidsgiveransvar i forhold til medarbeiderne. Resultatenhetslederne rapporterer til kommunaldirektørene innenfor sitt virkeområde.

Eksempel: Loddefjord skole

Virksomheter med kommunalt eierskap
I enkelte tilfeller kan det lønne seg for Bergen kommune å organisere virksomheten slik at en virksomhet ikke er en juridisk del av kommunen, men en selvstendig enhet. I tilfeller hvor virksomheten for eksempel må konkurrere med private bedrifter, kan det lønne seg for kommunen å danne sitt eget aksjeselskap, og dermed sikre virksomheten likeverdige konkurranseforhold med konkurrentene.

Aksjeselskap, kommunale foretak, interkommunale selskap, interkommunalt samarbeid, stiftelser, medlemslag og uformelle samarbeid er virksomheter med forskjellige typer kommunalt eierskap.

Eksempel: Bergen Kino AS