Gå tilbake til:
Du er her:

Barn og unges representant

For å ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaksbehandlingen i Bergen har bystyret utpekt en barn og unges representant.

Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven § 3-3 ha en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaksbehandlingen. I Bergen kommune er Komite for miljø og byutvikling kommunens faste utvalg for plansaker. Barn og unges representant har møteplikt i komiteen, har tale- og forslagsrett og rett til protokolltilførsel, men ikke stemmerett eller klageadgang. Barn og unges representant skal være barna og unges talerør og delta under utarbeidelsen av planer for å se til at deres interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.

Komite for miljø og byutvikling behandler plansaker ved andre gangs behandling. Barn og unges representant er med på alle møtene i komiteen og kan der komme med innspill som gjelder barn og unge. I tillegg får barn og unges representant oppstartsmeldinger når en planprosess settes i gang. Det vil si at barn og unges representant også kan komme med innpill i begynnelsen av planprosessen i Bergen kommune. Barn og unges representant kan også kontaktes vedrørende planer som ligger ute til offentlig ettersyn.

Tidligere har Bergen kommune utnevnt en kommunal tjenestemann til dette vervet.

Ny barn og unges presentant vil snart bli oppnevnt.