Gå tilbake til:
Du er her:

Barn og unges representant

For å ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaksbehandlingen i Bergen har bystyret utpekt en barn og unges representant.

Alle kommuner skal etter plan- og bygningsloven § 3-3 ha en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i plan- og byggesaksbehandlingen. I Bergen kommune er Komite for miljø og byutvikling kommunens faste utvalg for plansaker. Barn og unges representant har møteplikt i komiteen, har tale- og forslagsrett og rett til protokolltilførsel, men ikke stemmerett eller klageadgang. Barn og unges representant skal være barna og unges talerør og delta under utarbeidelsen av planer for å se til at deres interesser blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.

Komite for miljø og byutvikling behandler plansaker ved andre gangs behandling. Barn og unges representant er med på alle møtene i komiteen og kan der komme med innspill som gjelder barn og unge. I tillegg får barn og unges representant oppstartsmeldinger når en planprosess settes i gang. Det vil si at barn og unges representant også kan komme med innpill i begynnelsen av planprosessen i Bergen kommune. Barn og unges representant kan også kontaktes vedrørende planer som ligger ute til offentlig ettersyn.

Lars Arne Nilssen er barn og unges representant
Tidligere har Bergen kommune utnevnt en kommunal tjenestemann til dette vervet. Da ny barn og unges representant skulle oppnevnes våren 2012, ønsket politikerne å finne en person med erfaring fra barne- og ungdomsråd, kontaktutvalg mellom ungdom og politikere eller lignende, og som samtidig hadde relevant bakgrunnskunnskap fra fagområdet. Lars Arne Nilssen fylte alle kravspesifikasjonene.

Lars Arne Nilssen har gått læretiden i Ungdommens bystyre. I tre år var han leder for UB`s Komite for miljø og byutvikling der han har tilegnet seg relevant bakgrunnskunnskap for vervet som barn og unges representant. Lars Arne Nilssen har i tillegg vært medlem i et vidt spekter av lag og organisasjoner innen arbeid for barn og unge og har hatt styreverv i mange av disse.

Ta kontakt!
Har du innspill til hvordan barn og unges interesser best kan ivaretas i en konkret plan- eller byggesak? Da kan du ta kontakt med

Barn og unges representant Lars Arne Nilssen

Mobil: 938 97 988

E-post: LarsArne.Nilssen@bergen.kommune.no

Postadresse:
Postboks 7700
5020 BERGEN