Gå tilbake til:
Du er her:

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Kommunestyre- og fylkestingsvalg avholdes i september hvert fjerde år. Til Bergen bystyre (kommunestyre) velges det 67 representanter. Til Hordaland fylkesting velges det 57 representanter.

Hvor mange representanter det skal være i kommunestyret fastsettes av kommunestyret selv. Antallet fastsettes innenfor rammer gitt i kommuneloven og står i forhold til antall innbyggere i kommunen. Det samme gjelder for fylkestinget. I Bergen har bystyret 67 representanter og fylkestinget i Hordaland har 57 representanter.

Det er den enkelte kommune som er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av valg. I Bergen kommune er dette ansvaret lagt til Bystyrets kontor.

Hvem har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalg?

Sstemmerett ved et kommunestyre- og fylkestingsvalg har

  • norske statsborgere som er eller fyller 18 år i løpet av valgåret
  • nordiske statsborgere som er eller fyller 18 år i løpet av valgåret, og som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge, senest 30. juni i valgåret
  • personer som ikke er norske statsborgere og som er eller fyller 18 år i løpet av valgåret, og som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge, sammenhengende de tre siste årene før valgdagen

Det er en forutsetning for å få stemme at du står oppført i manntallet (liste over stemmeberettigede).

Hvem kan man stemme på?

Alle som har stemmerett ved valget, og som står innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen/fylket på valgdagen, er valgbare. Det finnes imidlertid noen unntak . Blant annet er fylkesmann, administrasjonssjef i kommune/fylke, sekretær for kommunestyre/fylkesting og revisjonsansvarlig i kommunen/fylket utelukket fra valg til kommunestyre/fylkesting.

Du stemmer på lister med kandidater fra de enkelte partiene. Hvem som skal stå på listen til de forskjellige partiene, er det deltakerne på partiets nominasjonsmøte som avgjør. Ved både kommunestyre- og fylkestingsvalg kan velgerne «rette på stemmesedlene». Ved kommunestyrevalg kan du gi personstemme til kandidater på stemmeseddelen og til kandidater fra andre partier/grupper (såkalte "slengere"). Ved fylkestingsvalg kan du kun gi personstemmer til kandidater på egen stemmeseddel.

Ønsker du å finne ut hvor stor rolle listeplassering og stemmetillegg egentlig spiller, kan du lese mer om det i brosjyren fra Kommunal- og regionaldepartementet. Se lenke over.

Hvordan stemmer man?

Selve valget foregår ved personlig oppmøte i et valglokale på valgdagen, eller ved å avgi forhåndsstemme. Har du avgitt forhåndstemme, er det denne som gjelder. Du kan fritt til bestemme om du ønsker å avgi forhåndsstemme eller stemme på valgdagen.

Valgoppgjøret

Det er valgstyret som foretar valgoppgjør ved kommunestyrevalget. Ved fylkestingsvalget er det fylkesvalgstyret som foretar valgoppgjøret.

Valgoppgjøret skjer i to omganger: Først avgjøres hvor mange representantplasser det enkelte parti eller gruppe skal ha i kommunestyret eller fylkestinget (mandatfordelingen). Oppgjøret er basert på såkalt forholdsvalg. Dette innebærer at representantene som skal velges, blir fordelt forholdsmessig mellom partiene/gruppene etter hvor mange stemmer de fikk ved valget.

Deretter avgjøres det hvilke av kandidatene fra partiet/gruppen som skal ha disse plassene (kandidatkåringen). Det er kandidatenes personlige stemmetall som avgjør hvilke kandidater som skal velges inn fra listen, og i hvilken rekkefølge. Hvor stort det personlige stemmetallet til hver enkelt kandidat blir, avhenger av to forhold:

  • Om forslagsstillerne/partiet har gitt vedkommende et tillegg i sitt personlige stemmetall (kandidater med uthevet skrift)
  • Hvor mange velgere som gir vedkommende kandidat en personstemme.

Videre på internett