Gå tilbake til:
Du er her:

Listeforslag til kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen de ønsker å stille til valg i.

Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal, og det må være kommet fram til kommunen innen 1. april 2019 kl. 12.00.

Ved innlevering av liste til kommunestyrevalget 2019 skal det følge med et vedlegg med en oversikt over: kandidatenes navn(fornavn, mellomnavn, etternavn), fødselsdato og parti. Listen settes opp i rekkefølgen kandidatene skal ha på stemmeseddelen. Vedlagt finner dere en mal som skal benyttes, og som administrasjonen benytter når listene legges inn i det valgadministrative systemet.

Merk at dersom det er kandidater på listen som ikke er folkeregisterført i Bergen må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen. Tilsvarende må det legges ved erklæring dersom en kandidat ikke er valgbar pga. sin stilling, som bekrefter at kandidaten vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

Frist for innlevering av listeforslag.

Listeforslag til kommunestyrevalget i 2019 må være kommet fram til kommunen innen 1.april 2019 kl. 12.00. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget må leveres i papirformat og tosidig. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listens underskrivere stå.

Når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Underskrifter på listeforslaget.

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

For registrerte parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet ("forenklet modell") ved forrige stortingsvalg kreves underskrift av to styremedlemmer av partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder.

For partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til "forenklet modell" kreves underskrift av 300 personer med stemmerett i kommunen.

Tillitsvalgt/tillitsutvalg for partiet/gruppen

Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Dessuten bør listeforslaget inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav i forbindelse med godkjenningen av listeforslaget.

Den tillitsvalgtes oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er å eventuelt kalle listeforslaget tilbake.

Overskrift på listeforslaget

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2019 i Bergen kommune. Bruk departementets mal "Skjema for innlevering av listeforslag".

Kandidater og stemmetillegg.

Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Bergen kommune kan forslaget maksimalt inneholde 73 navn, dvs. antall representanter i bystyret (67) pluss seks.

Inntil 10 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift.

Identifisering av kandidatene

Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Bergen kommune på valgdagen. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes:

  • Fornavn
  • Etternavn
  • Fødselsår

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 35 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn, skal forkortes og vise på stemmeseddelen.

Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det, men vær oppmerksom på at det er begrenset plass på stemmeseddelen. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis.

NB! Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Loven om rett til å kreve seg fritatt er regulert i Valgloven § 3-4 (1) lyder:

"Rett til å kreve seg fritatt fra valg til fylkesting og kommunestyre har den som avgir skriftlig erklæring om at vedkommende ikke ønsker å stille til valg på den aktuelle valglisten"

Les mer om krav og hvordan fylle ut listeforslag korrekt her!