Gå tilbake til:
Du er her:

Elevenes skolemiljø

Alle elever i skolen har rett til et godt psykososialt miljø som fremmer helse, trivsel og læring

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide med skolemiljøet, og det er krav om at elevene skal engasjeres i dette arbeidet. Samarbeidsutvalget og foreldrerådet har uttalerett når det gjelder miljøtiltak, og de skal holdes løpende orientert om slike forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Reglene gjelder også for SFO.

Det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normene som til en hver tid er anbefalt fra fagmyndighetene. Dersom det er avvik fra disse, må skolen dokumentere at det fysiske miljøet likevel er tilfredsstillende for helsen, trivselen og læringen til elevene.

Elevene har rett til en arbeidsplass som er tilpasset den enkelte elevs behov. Skolen må innredes slik at det tas hensyn til elever med funksjonshemming.

Det psykososiale miljøet skal være slik at det gir hver enkelt elev trygghet og sosial tilhørighet.

Dersom noen av de tilsatte ved skolen får kunnskap eller mistanke om at en elev blir utsatt for krenkende ord eller handlinger, som mobbing, diskriminering, vold eller rasisme, plikter vedkommende straks å undersøke saken og varsle ledelsen ved skolen. Dersom det er mulig og nødvendig, skal vedkommende gripe direkte inn.

Skolemiljøutvalg:
Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Om søknadsprosessen

Dersom en elev eller forelder ber om tiltak som gjelder det fysiske eller psykososiale miljøet, skal skolen snarest undersøke saken og sette i verk de nødvendige tiltak for å oppfylle elevenes rettigheter. Når det gjelder det fysiske miljøet, har også rådsorganene ved skolen samme rett til å be om tiltak. Skolen skal innen rimelig tid ta stilling til om tiltak er påkrevd, og eventuelt hvilke tiltak som er nødvendig. Den som har bedt om tiltak, skal ha skriftlig svar. Skolens behandling av saken skal følge reglene om enkeltvedtak i forvaltningslova. Dette innebærer blant annet at den som har bedt om tiltak, kan klage dersom skolens behandling av saken eller skolens forslag til tiltak ikke oppleves som tilfredsstillende. Den som ønsker å be om tiltak som gjelder elevenes skolemiljø, henvender seg til skolen.

 

Klagemulighet

Dersom skolen unnlater å behandle saken, eller dersom dette ikke gjøres innen rimelig tid, kan det klages som om det var gjort et enkeltvedtak. Den som vil klage på behandlingen av en henvendelse, sender klagen til skolen. Dersom skolen selv ikke finner grunnlag for å imøtekomme klagen, skal skolen sende den videre til kommunen. Dersom heller ikke kommunen finner grunnlag for å imøtekomme klagen, skal den sendes videre til fylkesmannen i Hordaland som gjør endelig vedtak.

 

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.