Gå tilbake til:
Du er her:

Elevenes skolemiljø, miljøet i skolen

Opplæringsloven kapittel 9 A slår fast at alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Retten gjelder både det fysiske og det psykososiale skolemiljøet, og gjelder i timer og friminutt på skolen, på skoleveien, i leksehjelp som er i skolens regi og i skolefritidsordningen (SFO).

Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.
At skolemiljøet skal være trygt og godt betyr blant annet at elevene ikke skal komme til skade og at elevene skal føle at skolen er et trygt sted å være.

Guide for parents: if your child does not thrive at school

Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen

Skolene skal ha nulltoleranse mot mobbing, vold, diskriminering, trakassering, men også for mindre alvorlige krenkelser.

Alle som jobber på skolen skal følge med på at elevene har det bra på skolen, og gripe inn dersom en elev blir utsatt for krenkende handlinger. Hvis en voksen på skolen har mistanke om at en elev blir mobbet, plaget, eller på andre måter ikke har det bra, skal hun eller han alltid si ifra til rektor.

Rektor har ansvar for at saken blir undersøkt. Skolen skal så lage en plan med de tiltakene som skolen skal sette inn for at eleven får det trygt og godt på skolen igjen. Dette kalles for skolens aktivitetsplikt. Den gjelder også hvis elevene opplever noe på fritiden som gjør at de ikke har det trygt og godt på skolen.

Hvis en elev opplever å bli mobbet eller krenket av en lærer eller andre som jobber på skolen, har skolen et ekstra ansvar for å følge opp saken. Rektor skal da varsle skoleeier (kommunen ved Fagavdeling barnehage og skole).

Det fysiske miljøet
Det fysiske miljøet skal være i samsvar med de faglige normene som til en hver tid er anbefalt fra fagmyndighetene.
Disse normene stiller blant annet krav til temperatur, luftkvalitet, lyd- og lysforhold, se f.eks. Miljø og helse i skolen

Dersom det er avvik fra disse, må skolen dokumentere at det fysiske miljøet likevel er tilfredsstillende for helsen, trivselen og læringen til elevene.

Elevene har rett til en arbeidsplass som er tilpasset den enkelte elevs behov. Skolen må innredes slik at det tas hensyn til elever med funksjonshemming.

Samarbeidsutvalget og foreldrerådet har uttalerett når det gjelder miljøtiltak, og de skal holdes løpende orientert om slike forhold som har vesentlig betydning for skolemiljøet. Reglene gjelder også for SFO.

Skolemiljøutvalg
Alle skoler har plikt til å ha et skolemiljøutvalg. Elever og foreldre skal være i flertall i utvalget. Utvalget skal gi råd til skolen i arbeidet med skolemiljøet, men har ikke rett til å fatte bindende vedtak. Skolemiljøutvalget kan også be skolen sette inn tiltak for å bedre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen.

Om søknadsprosessen

Dersom en elev eller forelder ber om tiltak som gjelder det psykososiale eller fysiske skolemiljøet, skal skolen snarest undersøke saken og sette i verk de nødvendige tiltak for å oppfylle elevenes rettigheter.

Det psykososiale miljøet

Hva kan du gjøre dersom ditt barn opplever å ikke ha det trygt og godt på skolen?
Det første du bør gjøre er å varsle skolen. Eleven eller de foresatte bør gi beskjed til rektor på skolen. Skolen plikter å sette inn egnede tiltak.

Når dere gir beskjed har dere krav på en skriftlig plan (en aktivitetsplan) hvor det står:
-En kort beskrivelse av problemet / problemene tiltakene skal løse
-Hvilke tiltak skolen har planlagt
-Når tiltakene blir gjennomført
-Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen av tiltakene
-Når tiltakene vil bli evaluert

Det fysiske miljøet
Hvis du eller ditt barn opplever at det fysiske miljøet er dårlig på skolen, tar dere kontakt med skolen. Dersom en elev eller forelder ber om tiltak, skal skolen snarest undersøke saken og sette i verk de nødvendige tiltak for å oppfylle elevenes rettigheter. Rådsorganene ved skolen samme rett til å be om tiltak. Skolen skal innen rimelig tid ta stilling til om tiltak er påkrevd, og eventuelt hvilke tiltak som er nødvendig. Den som har bedt om tiltak, skal ha skriftlig svar. Skolens behandling av saken skal følge reglene om enkeltvedtak i forvaltningslova.

Klagemulighet

Det psykososiale miljøet
Hvis du eller barnet ditt mener at skolen ikke har gjort nok for å stoppe krenkelser, kan du melde saken til fylkesmannen.

  • Først må du ha tatt opp saken med rektor på skolen
  • Det må ha gått minst en uke fra du tok opp saken med rektor
  • Saken må gjelde skolemiljøet på den skolen eleven går på nå

Er det helt spesielle tilfeller, kan du uansett ta kontakt med fylkesmannen.

Elever og foresatte kan melde fra til fylkesmannen muntlig eller skriftlig, på papir eller elektronisk.

Hvis fylkesmannen mener at skolen ikke har gjort det de skal, kan de bestemme hva skolen skal gjøre for at å sørge for at eleven får et trygt og godt skolemiljø. Fylkesmannen skal sette en frist for når tiltakene skal bli gjennomført og følge opp saken. De kan også gi bøter hvis skolene ikke følger opp.

Det fysiske miljøet
Dersom dere ikke er fornøyd med de tiltakene skolen eller skoleeier har vedtatt om det fysiske miljøet, kan dere klage på vedtaket til Fylkesmannen.
Dersom skolen unnlater å behandle saken, eller dersom dette ikke gjøres innen rimelig tid, kan det klages som om det var gjort et enkeltvedtak. Den som vil klage på behandlingen av en henvendelse, sender klagen til skolen. Dersom skolen selv ikke finner grunnlag for å imøtekomme klagen, skal skolen sende den videre til skoleeier (kommunen ved Fagavdeling barnehage og skole). Dersom heller ikke kommunen finner grunnlag for å imøtekomme klagen, skal den sendes videre til fylkesmannen i Hordaland som gjør endelig vedtak.

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.