Gå tilbake til:
Du er her:
Arbeidsrettede tiltak for innvandrere - Ny Sjanse

Ny Sjanse er et arbeidsrettet tiltak for innvandrere som har rettigheter til kvalifiseringsprogram.

Henvisning til Ny sjanse skjer kun fra NAV-kontorene.

Ny sjanse tilbyr helårlige kvalifiseringsprogram på fulltid for innvandrere uten fast tilknytning til arbeidslivet.

Formålet med programmet er å gi grunnleggende kvalifisering og veiledning frem mot mål om arbeid.

Deltakere i Ny sjanse får en fast kontaktperson, tett oppfølging og kvalifiseringsstønad. Programmet følger de samme reglene som ellers i arbeidslivet. Kontaktperson og deltaker lager et individuelt tilrettelagt program ut fra deltakerens behov, ressurser og ønsker for fremtiden.

Innholdet i programmet kan være norskopplæring, arbeidspraksis, yrkesopplæring og veiledning. Ny Sjanse har et tett samarbeid med Nygård skole, forskjellige avdelinger i NAV, frivillige organisasjoner og en rekke arbeidsgivere i Bergen.

Et av kvalifiseringstiltakene vi har er Mat & prat. Tiltaket gir arbeidstrening gjennom produksjon av matpakker som leveres til barneskoler i Årstad bydel.
 

Prosjekter:
Jobbsjansen:
Jobbsjansen er et samarbeidsprosjekt mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Bergen kommune og skal bidra til å hjelpe kvinner med innvandrerbakgrunn i jobb. Les mer om jobbsjansen i egen tjenestebeskrivelse (Jobbsjansen) og på IMDi sine sider - Jobbsjansen

Om søknadsprosessen

Hvis du vil begynne i Ny sjanse må du ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor.
Før NAV søker deg inn til Ny sjanse må de gjennomføre en arbeidsevnevurdering for å se hva slags behov du har for hjelp for å komme i arbeid.

Kontakt Ny sjanse, kvalifiseringsenter for innvandrere, dersom du har spørsmål om Ny Sjanse.

Kvalifiseringsenteret har lokaler i Nygårdsgt. 6, 5.etg.

Publikumshenvendelser:
Telefon 55 56 89 30 - Arash Mahootchi

Leder:
Hilde Eliassen tlf. 55 56 89 24

Oversikt over NAV-kontor

Arbeidsrettede tiltak for innvandrere - Ny Sjanse