Gå tilbake til:
Du er her:

Kvalifiseringsprogram

Hva er kvalifiseringsprogrammet?

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg som ønsker å komme i arbeid eller annen aktivitet gjennom opplæring, arbeidsrettede tiltak, medisinsk behandling eller opptrening.

Vi tilbyr tett oppfølging og bistand, også i tilfeller der veien frem kan være relativt lang og usikker.

Programmet skal være helårlig og på full tid. Du har rett til individuell plan.

Programmet passer for deg som:

  • Ønsker å komme i arbeid eller aktivitet
  • Har mottatt hjelpetiltak tidligere uten at det har ført til arbeid.
  • Har behov for hjelp og oppfølging for å komme i arbeid eller aktivitet.

Hva inneholder programmet?
Det er hva du kan og hva du ønsker som bestemmer innholdet i ditt kvalifiseringsprogram.  Sammen med veileder vil du derfor kunne planlegge innholdet i programmet, som først og fremst skal inneholde

  • Arbeidsrettede aktiviteter
  • Opplæringsaktiviteter
  • Tett individuelle oppfølging og veiledning

Dersom du trenger veiledning på andre livsområder, kan dett innarbeides i programmet. Eksempler på dette kan være økonomisk rådgivning, bosituasjon, fritidsaktiviteter, helse m.m.

Kvalifiseringsstønad.
Deltakelse i kvalifiseringsprogram gir rett til kvalifiseringsstønad. Kvalifiseringsstønaden er en kommunal skattepliktig ytelse og er satt til 2 G* I de statlige retningslinjene gjøres unntak for ungdommer mellom 18-25 år, der stønaden er satt til 2/3 av 2 G. I februar 2009 fattet byrådet i Bergen vedtak om at personer under 25 år som bor i egen husholdning og har boutgifter, skal ha kvalifiseringsstønad på 2 G.
* G står for Grunnbeløpet i Folketrygden. Beløpet endres årlig og gjelder fra 1. mai. Nærmere opplysninger finnes på nav.no

Kriterier og vilkår

Målet med programmet er å bidra til at flere kommer i arbeid eller aktivitet. Du som søker om å delta, må være i yrkesaktiv alder, ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne, og ha svært begrensede midler til livsopphold.

Det er hva du kan og hva du selv ønsker som bestemmer innholdet i ditt kvalifiseringsprogram. Sammen med en veileder vil du derfor selv være med på å planlegge programmet, som først og fremst skal inneholde:

  • Arbeidsrettede aktiviteter
  • Opplæringsaktiviteter
  • Tett individuell oppfølging og veiledning.

Hvis du trenger veiledning på andre områder, som for eksempel økonomi, bosituasjon, fritid og helse, kan det inkluderes i programmet.

Hvis du deltar i kvalifiseringsprogrammet, har du krav på kvalifiseringsstønad. Dette er en kommunal, skattepliktig stønad som er satt til 2 G (G står for Grunnbeløpet i Folketrygden. Les mer på nav.no). Unntaket er ungdom mellom 18 og 25 år som ikke har utgifter til bolig og egen husholdning, der er stønaden 2/3 G. 

Om søknadsprosessen

For å delta i kvalifiseringsprogrammet, må du søke til ditt lokale NAV-kontor: 

Saksbehandling

Før NAV avgjør søknaden din om å delta i kvalifiseringsprogrammet, skal de sørge for at saken din er så godt opplyst som mulig. De vurderer hvilke opplysninger som er nødvendige for å behandle saken din, og hvordan de skal dokumenteres. Så langt det er mulig, skal opplysningene skaffes i samarbeid med deg.

Søknaden din blir deretter vurdert individuelt. NAV skal begrunne vedtaket, uansett om den blir innvilget eller avslått. Hvis den blir innvilget, skal kvalifiseringsprogrammet starte senest seks måneder etter at du har levert søknaden. Før du begynner, må du gjennom en obligatorisk vurdering av arbeidsevnen din. 

Saksbehandlingstid

NAV skal behandle søknaden så raskt som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du få skriftlig beskjed om det. Du skal samtidig få opplyst når du kan forvente et vedtak.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, har du rett til å klage. Du må klage til NAV innen tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. På NAV-kontoret kan de hjelpe deg med å utforme klagen.

Hvis NAV opprettholder sitt vedtak, sendes saken videre til Fylkesmannen som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Lover og retningslinjer

Kvalifiseringsprogrammet er en lovpålagt rettighet. Se blant annet sosialtjenesteloven kapittel 5.

Lover

Forskrifter