Gå tilbake til:
Du er her:

Økonomisk moderasjon i foreldrebetaling

Maksimalpris for en barnehage er 2990 kroner per måned for heltidsplass fra 1.1.19. Matpenger og lignende kommer i tillegg.
Maksimalpris for hel SFO-plass er 2615 kroner. Det gis ikke reduksjon på matpenger, som per 1.1.19 utgjør 255 kroner. Så dersom man får innvilget økonomisk moderasjon på SFO-plassen, vil man likevel måtte betale 255 kroner for mat.

Kommunen gir, etter egen søknad, redusert pris på SFO og barnehage.  Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en plass.

 • Husholdninger med samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 548 167 kroner kan søke om redusert foreldrebetaling i barnehage.
 • For SFO-plass er det husholdninger med samlet inntekt under 479 417 kroner.

Du må søke om redusert betaling for barnehage i kommunen der barnet er folkeregistret, mens alle kan søke Bergen kommune for moderasjon i SFO. Du søker elektronisk. Unntaket er søskenmoderasjon, som du ikke trenger å søke på. Denne moderasjon regnes ut automatisk.

Vedtak om redusert betaling er gyldig fra og med den første hele måneden etter at Bergen kommune mottar søknaden din, og det er gyldig ut juli for barnehage og ut juni for SFO.

All redusert betaling, også søskenmoderasjon, gis etter kommunale satser. 

Trenger du hjelp til å søke elektronisk kan du kontakte eller besøke Innbyggerservice Kaigaten 4. Åpningstider Innbyggerservice

 

Kriterier og vilkår

Beregningsgrunnlag

 • Barnehage: Husholdninger med skattepliktig person- og kapitalinntekt under 548 167 kroner kan søke.
 • SFO: Husholdninger med skattepliktig person- og kapitalinntekt under 479 417 kroner kan søke.
 • Med en husholdning menes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
 • Bor barnet fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet

Om gratis kjernetid

Kommunen gir fritak for 20 timer ukentlig (gratis kjernetid) til 3, 4 og 5- åringer i familier med inntekt inntil 533.500 kroner. Det gjelder også for barn med utsatt skolestart.

Søskenmoderasjon SFO

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, den beregnes automatisk. Familier med mer enn to barn i SFO får 25 % moderasjon fra og med barn nummer tre.  Søsken må bo i samme husholdning.

Søskenmoderasjon barnehage

Du trenger ikke søke om søskenmoderasjon, den beregnes automatisk. Foreldre med mer enn ett barn i barnehage får søskenmoderasjon. Søsken må bo i samme husholdning.

Søskenmoderasjon regnes ut etter hvilken plasstype det enkelte barn har og beregnes slik:

 • For første barn må en betale vanlig pris
 • For barn nummer to får en 30 % søskenmoderasjon
 • For barn nummer tre og flere får en 50 % søskenmoderasjon

Beregning av moderasjon

SFO

Prisen blir vedtatt av bystyret i forbindelse med årlig budsjettbehandling. Vedtak om redusert betaling er gyldig fra og med den første hele måneden etter at Bergen kommune mottar søknaden din. Den vil være gyldig ut barnehage-/skoleåret.
Faktura sendes ut 11 ganger per år. Juli er betalingsfri måned.

Den måneden eleven begynner på SFO, faktureres det fra den 1. i måneden. Fakturaen vil automatisk bli justert i henhold til innvilget moderasjon.

Barnehage

Det er barnehageeier som sender ut faktura med redusert foreldrebetaling/pris til sine kunder.

Private barnehager fastsetter prisen på barnehageplassen utfra forskrifter om foreldrebetaling og maksimalpris. Bergen kommune refunderer moderasjonsbeløpene til de private eierne, som reduserer prisen på fakturaen til sine kunder.

For kommunale barnehager er det bystyret som vedtar betalingssatsene etter gjeldende forskrifter. Fakturaen vil automatisk bli justert i henhold til innvilget moderasjon.

Når det gjelder barnehageplasser mindre enn 41 timer per uke, står de private barnehagene friere til å beregne den ordinære satsen for angitte plasstyper

Om søknadsprosessen

For å få innvilget redusert foreldrebetaling fra Bergen kommune, må du søke elektronisk og legge ved dokumentasjon som kreves.

Søknadsrutiner

 • Foresatt som søker, må bo på samme folkeregisteradresse som barnet
 • Det er kommunen som barnet er folkeregistret i, som skal behandle søknad om reduksjon i foreldrebetaling for barnehagebarn. For SFO er det utelukkende Bergen kommune som behandler søknaden.
 • Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen via elektronisk søknadsskjema
 • Vedtak om redusert foreldrebetaling gis fra måneden etter søknadsmåneden og ut skole-/barnehageåret. Foresatte som har behov for reduksjon, må derfor sende inn søknad for hvert skoleår med ny dokumentasjon for inntekt.
 • Foresatte kan søke underveis i barnehage-/skoleåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Med vesentlig og varig endring menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Søknadsfrist

Frist for å søke redusert foreldrebetaling er 3 uker etter at du har takket ja til tilbud om plass i barnehage og/eller SFO. 

Søknad som kommer etter fristen, vil være gjeldende fra måneden etter at søknad med dokumentasjon er mottatt av Bergen kommune.

For de som har barn som allerede går på i barnehage/SFO:

Husk at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling hvert år og senest innen utgangen av juni måned.

Vedlegg

Når du søker elektronisk må du laste ned og legge ved tilstrekkelig dokumentasjon på inntekt

 • Dokumentasjonskrav er siste års skattemelding 
 • Inntekstgrunnlaget skal gjenspeile de skattepliktige inntektene. Dersom søker har skattepliktig person- og kapitalinntekt som ikke står på den forhåndsutfylte skattemeldingen , er man pliktig til å dokumentere dette. Eksempel på slik dokumentasjon:
  • De tre siste lønnsslippene fra arbeidsgiver  Disse må vise endring i årslønn i forhold til skattemeldingen
  • Vedtak fra NAV om sosialstønad.
  • Vedtak om gyldig oppholdstillatelse
  • Studentbevis eller bekreftelse på studier
    

Søknad sendes til

Søknad registreres elektronisk.

NB! Registrere du søknad uten tilstrekkelig dokumentasjon, blir den ikke behandlet. Du vil da få informasjon om dette. Du må registrere ny søknad og legge ved gyldig dokumentasjon.

Saksbehandling

Enkeltvedtak etter Forvaltningsloven

Saksbehandlingstid

3 uker

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket.  I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette.


Klagen sendes til:
Fagavdeling barnehage og skole - 
Postboks 7700,
5020 BERGEN

Får du ikke medhold i klagen, sendes den videre til sentral klagenemnd i kommunen.

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.

Relatert informasjon

Beslektede tjenester