Gå tilbake til:
Du er her:

Før en barnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen. Alle barnehager som oppfyller de tre kriteriene/vilkårene i feltet under, må ha godkjenning. Barnehager som ikke oppfyller disse kriteriene (som for eksempel åpne barnehager) kan velge å søke godkjenning. For å få godkjenning forplikter barnehageeier seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk med hensyn til både pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet. Blant kravene er:

 • Barnehagens vedtekter skal blant annet gi opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider
 • For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg
 • Barnehagen skal føre internkontroll

Kommunen arbeider for at hele barnehagesektoren i Bergen skal drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Kommunen sitt mandat i tilsynssaker er nedfelt i Lov om barnehager, §16 Tilsyn. Kommunens veiledningsplikt er hjemlet i Lov om barnehagers, § 8 Kommunens ansvar.

Kommunen fører tilsyn med private og kommunale barnehager. Kommunen kan med hjemmel i barnehagelovens § 16 gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige forhold.

Kriterier og vilkår

I Bergen kommune er det Fagavdeling barnehage og skole som gjennomfører tilsyn etter Lov om barnehager § 16. Tilsynsmyndighet kan føre både anmeldte og uanmeldte tilsyn etter henvendelser fra ansatte, foresatte, samarbeidsutvalg og barnehagens andre samarbeidspartnere.

 

Ved tilsyn i barnehager kan det bli avdekket avvik fra barnehageloven, eller det kan bli gitt merknader. Dette vil bli meldt tilbake til barnehagene i en tilsynsrapport, med frist for å rette opp eventuelle avvik og merknader.

Begrep knyttet til tilsynsrapporten vedrørende tilsyn i barnehager:

 • Avvik - brukt der barnehagedriften ikke fyller barnehagelovens krav på det enkelte tilsynspunkt.
 • Merknad - er brukt der lovens krav ikke er spesifikke, men der manglende retting etter hvert kan utvikle seg til avvik. Dette omfatter også de punkt der eiers tilbakemelding er uklar i forhold til eksisterende godkjenning eller til loven.

Bergen bystyre har vedtatt «Plan for systematisk tilsyn i kommunale og ikke-kommunale barnehager i Bergen kommune, 2011-2016».

Tilsynsmetoder:

 1.  Systemrevisjon
  Tilsynsmetoden skal dokumentere at lover og forskrifter blir fulgt. Systematiske tiltak i barnehagen skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, utføres, organiseres og vedlikeholdes i samsvar med krav fastsatt i, eller i medhold av lov.
   
 2. Tematilsyn
  Tilsyn i forhold til enkelttema knyttet til barnehageloven og rammeplanen. Tema velges av tilsynsmyndighet, også i forhold til antall tilsynsobjekter, tidsramme og gjennomføring.
   
 3. Inspeksjonstilsyn
  Tilsyn basert på aktuelle hendelser eller situasjoner i løpet av et driftsår. Tilsynet kan være meldt eller uanmeldt. Tilsynet blir ofte utløst av klager og bekymringsmeldinger fra foreldre, ansatte eller andre.
   
 4. Områdeovervåkning/tilstandsvurdering
  Denne typen tilsyn baseres ofte på statistikk og systematisert datagrunnlag innhentet gjennom kartlegging/utfylling av skjema om virksomheten.

Om søknadsprosessen

Kommunen arbeider for at barnehagene skal drives i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

Kommunen oppfordrer den/de som vil fremsette en klage om å ta forholdet opp med barnehagens ledelse eller barnehageeier.

Dersom saken ikke løses, kan klager ta kontakt per telefon eller sende en skriftlig henvendelse til Fagavdeling barnehage og skole, Postboks 7700, 5020 Bergen.

Dersom foreldre/foresatte ønsker å klage på pedagogisk innhold, læringsmiljø, lokaler eller annet som gjelder selve barnehagen, bør følgende rutiner følges:

 • Ta først kontakt med pedagogisk leder og/eller styrer. Ta opp det du/dere opplever som utfordrende. Sammen bør dere drøfte løsningsforslag.
 • Hvis forholdet fortsetter, og er av en slik art at den også gjelde andre foreldre /foresatte, kan saken drøftes i barnehagens samarbeidsutvalg. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ (jf. Barnehagelovens § 4). Samarbeidsutvalget kan påpeke eventuelle kritikkverdige forhold overfor eier.
 • Dersom kritikkverdige forhold ikke utbedres, kan saken meldes til kommunen. Dette kan skje muntlig, men bør fortrinnsvis skje skriftlig.
 • Kommunen vil på bakgrunn av opplysninger gitt i klagen vurdere stedlig tilsyn i barnehagen.

 

Saksbehandling

Klager og andre henvendelser behandles fortløpende.

Kommunen har plikt til å behandle skriftlige klager så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal klager ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at saken behandles. Klager vil motta en tilbakemelding når saken er ferdigbehandlet.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Har du spørsmål?

Kontakt Seksjon barnehage

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.