Gå tilbake til:
Du er her:
Barnehageplass - barnehagesøknad

Barnehagesøknad
Du kan søke barnehageplass når barnet ditt har fått fødselsnummer. Bruk søknadsskjemaet for søknader til både kommunale og private barnehager.

Du kan søke plass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august.

Maksimalpris for en barnehageplass pr. 01.01.2018 er 2 910 kroner per måned for heltidsplass.

Enkelte barn har rett til prioritet. Se mer under «Lover og retningslinjer». Hvis du søker om prioritet må du sende inn dokumentasjon. I barnehagenes vedtekter finner du mer informasjon om hvilke barn som kan få prioritet ved opptak. Vedtektene finner du på den enkelte barnehages nettside.

Kontakt den enkelte barnehage dersom du har spørsmål om ledige plasser og søkerliste. Se oversikt over barnehagene i Bergen

For oversikt over barnehager med ledige plasser klikk på «Søk barnehageplass» under.

 

Pris

Maksimalpris pr. 01.01.2018 er 2 910 kroner per måned for heltidsplass. Matpenger og lignende kommer i tillegg.

Moderasjon - avslag i pris
Bergen kommune følger nasjonal moderasjonsordning.

 • Søskenmoderasjon: Beregnes automatisk og du trenger ikke søke. Søsken må bo i samme husholdning.
 • Redusert foreldrebetaling: Du må selv søke, og søknader blir behandlet ut fra husholdningens samlede inntekt.

 

Kriterier og vilkår

Bergen kommune har hovedopptak, suppleringsopptak og overflyttingsopptak.

Hovedopptak
Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år.

For å ha rett til plass ved hovedopptak må følgende kriterier være innfridd:

 • Barnet ikke har barnehageplass
 • Barnet fyller ett år innen 30. november
 • Du har søkt barnehageplass innen fristen 1. mars
 • Barn som fyller ett år innen august, må ønske plass innen 31. august
 • Barn som fyller ett år innen september, må ønske plass innen 30. september.
 • Barn som fyller ett år innen oktober, må ønske plass innen 31. oktober.
 • Barn som fyller ett år innen november, må ønske plass innen 30. november.
 • For barn som fyller ett år i september, oktober og november er det åpnet opp for at foresatte kan ønske tidligere start i barnehagen.

Hvis det ikke er plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud om plass i en annen barnehage. Den kan ligge i en annen bydel enn du bor. Hvis du ha oppgitt alternativ bydel eller foresattes arbeidssted i søknaden din, vil det blir vektlagt.
Retten til barnehageplass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. 

Ved hovedopptak mottar alle barn med rett til plass kun ett tilbud. 

Suppleringsopptak
Opptak skjer fortløpende, hele året. Ledige plasser fordeles til de som har søknad inne. Søknader for barn som ikke fyller kriteriene for lovfestet rett til barnehageplass, behandles i suppleringsopptaket.

Overflyttingsopptak
Du er med i overflyttingsopptaket dersom du har barnehageplass, men søker plass i annen barnehage. Opptaket skjer i januar/februar, og oppstart i ny barnehage er fra august. Søknaden din blir behandlet i den barnehagen du har som alternativ en. Barn med barnehageplass i annen bydel enn bostedsbydel blir prioritert.

Prioritet
Du kan søke om prioritert opptak under visse vilkår. Se mer under «Lover og retningslinjer».

Om søknadsprosessen

Du søker elektronisk og må registrere en egen søknad for hvert barn. Du kan søke inntil tre barnehager. Før du søker kan det være lurt å sjekke barnehagens vedtekter som gir informasjon om for eksempel opptakskrets, opptakskriterier, ferie, oppsigelse, pris og åpningstider. Vedtektene finner du på barnehagenes nettsider. Oversikt over barnehagene i Bergen.

Du kan søke plass hele året, men 1. mars er søknadsfristen til hovedopptaket som gjelder plasser fra august. Du vil få en bekreftelse på epost når søknaden din er mottatt.

Innflyttere uten norsk personnummer kan møte opp hos Innbyggerservice i Kaigaten 4 for å registrere søknad. Du må ta med legitimasjon.

Prioritet
Du kan søke om prioritet til barnehageplass, og du kan lese mer om kriterier for prioritet under «Lover og retningslinjer».

Venteliste
Barnet står på venteliste til de valgte barnehagene fra du har mottatt bekreftelse på søknaden.

Plassering på ventelisten avhenger av:

 • antall søkere til den aktuelle barnehagen
 • antall søkere med prioritet

Søknader fjernes fra ventelisten hvis:

 • du selv sletter søknaden
 • du får tilbud om plass på ønsket barnehage nr. 1
 • du får tilbud om barnehageplass og ikke registrerer at du vil stå videre på ventelisten
 • du ikke svarer på tilbudet om plass
 • du ikke svarer på oppdateringsbrevet fra Fagavdeling barnehage og skole, Seksjon barnehage, som sendes ut i november/desember til søkere som allerede har barnehageplass, men som står på venteliste til andre barnehager

Dersom det takkes ja til plass i valg nr. 2 eller 3, med ønske om å stå videre på ventelisten, så er det til supplerende opptak, ikke hovedopptak. 

Tilbud om plass
 
Tilbud om plass sendes ut elektronisk via Altinn eller digital postkasse.

Altinn
Hvis du ikke har tatt i bruk digital postkasse, vil du inntil videre motta tilbudsbrev via Altinn. Hvis du ikke leser brevet innen to dager sendes til deg i vanlig papirpost.

Digital postkasse
Har du tatt i bruk digital postkasse, enten Digipost eller e-Boks, mottar du tilbudsbrevet i din digitale postkasse. Når tilbudsbrevet sendes til din digitale postkasse må du åpne det der. Hvis du ikke åpner brevet, blir det IKKE sendt deg som papirpost.

Bergen kommune har tatt bruk digital postkasse, og brev fra kommunen sendes primært til din digitale postkasse. Her kan du lese hvordan du oppretter digital postkasse. Her kan du lese hvordan du oppretter digital postkasse.

Oppsigelse
Det er en måneds oppsigelse i kommunale barnehager. Oppsigelsestiden i de private barnehagene kan variere. Les mer i den enkelte barnehages vedtekter.

 

Vedlegg

Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Dersom du søker om prioritet til barnehageplass, skal eventuell dokumentasjonen sendes til:  

Seksjon barnehage,
Postboks 7700,
5020 Bergen.
E-post: seksjon.barnehage@bergen.kommune.no

Klagemulighet

Du har rett til å klage og/eller be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket. Du finner mer informasjon om dette i tilbudsbrevet.

Lover og retningslinjer

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

Se
Barnehageloven § 7, § 8, § 9, § 12, § 12a, § 13.
Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3 Moderasjonsordninger
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Private barnehager
Private barnehager har egne vedtekter som blant annet beskriver opptakskrets og opptakskriterier. Det betyr at barnehagen for eksempel kan prioritere barn til medlemmer i en forening, eller barn til ansatte i en bedrift. Kontakt barnehagen eller se barnehagens nettside for mer informasjon.

Kommunale barnehager

Opptakskrets
Hele Bergen kommune er opptakskrets for de kommunale barnehagene. Barnet må ha bostedsadresse i Bergen når det skal begynne i barnehagen.


Opptakskriterier:

a.
- Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 13 i Lov om barnehager. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPS og/eller sosial medisinske institusjoner

- Barn som omfattes av §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12 i Lov om barnevernstjenester. Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barnevernstjenesten

b. Kommunale kriterier for prioritet i tillegg til de lovpålagte:

 1. Søsken av barn som allerede har plass i den barnehagen det søkes til. Barn av ansatte i den kommunale barnehagen der foresatte arbeider, samt spesialpedagoger og støttepedagoger. Søskenprioritet gjelder ikke når søsken starter på skolen fra august.
  Krav til dokumentasjon:
  - Søskenprioritet: Det kreves ingen dokumentasjon for søsken.
  - Ansatt prioritet: Bekreftelse på ansettelse i søkt kommunal barnehage sendes fra styrer i barnehagen på e-post til seksjon.barnehage@bergen.kommune.no
   
 2. Øvrige prioriterte kriterier/grupper:
  • Barn med foresatte som er sterkt synshemmet/blind. Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege på sterkt synshemmet/blind.
  • Barn av enslige forsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller under utdanning. Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra Nav om du er enslig forsørger. Bekreftelse fra arbeidsgiver/utdanningssted om du er i  arbeid/utdanning  eller bekreftelse fra Nav om du er arbeidssøkende.
  • Minoritetsspråklige barn der begge foreldre er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende) og/eller barnet har lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert av helsetjenesten). Prioriteten er kun gjeldende en gang, og det ved hovedopptaket. Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra helsestasjon.
  • Bydelsvis prioritering ved tildeling av barnehageplass.
    
 3. Nummerert søkerliste etter fødselsdato. Det eldste barnet tildeles plass først. Tidspunkt foresatte har satt for ønsket oppstart, skal vektlegges.
  ¿
  Dersom to søkere født på samme dato søker samme barnehage, er det søknadstidspunkt som avgjør plassering på ventelisten. 
   
 4. Søkelisten deles i en for barn under 3 år og en for barn over 3 år.

All dokumentasjon sendes som brevpost eller epost. Vi anbefaler å sende konfidensiell dokumentasjon med brevpost. Dokumentasjon oppbevares i kommunens arkiv.

Søknad om prioritet
Søknader om prioritet sendes til Fagavdeling barnehage og skole, Seksjon barnehage. Kontaktinformasjon finner du under «Har du spørsmål?»

Hvis dokumentasjonen din blir godkjent blir det registrert prioritet på søknaden din. Dersom dokumentasjonen ikke blir godkjent, vil du motta skriftlig svar innen tre uker. Til hovedopptaket må Fagavdeling barnehage og skole ha mottatt dokumentasjonen din innen 1. mars.

Lover

Retningslinjer

Vedtekter

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Seksjon barnehage

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.

Barnehageplass - barnehagesøknad