Gå tilbake til:
Du er her:

Bergen kommune har utarbeidet retningslinjer og søknadsskjema for kommunale og private barnehager i Bergen kommune i forbindelse med at eier søker om dispensasjon fra utdanningskravet for pedagogisk leder og styrer i barnehagen.  

Kriterier og vilkår

I Bergen kommunes retningslinjer for dispensasjon fra utdanningskravet i barnehager gjelder følgende:

  • Midlertidig dispensasjon kan innvilges for inntil ett år av gangen. Ved midlertidig dispensasjon fra utdanningskravet til styrer og pedagogisk leder, stiller kommunen vilkår om regelmessig pedagogisk veiledning, jf. Forskrift om midlertidig og varig dispensasjon fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder,§ 1 andre ledd.

Søknad om dispensasjon fremmes av barnehagens eier eller styrer. Eier skal dokumentere at stillingen har vært offentlig utlyst og på hvilken måte. Utlysningsteksten legges ved søknaden.
Dersom barnehagen etter offentlig utlysning ikke får kvalifiserte søkere til pedagogstilling, kan barnehagens eier eller styrer søke om dispensasjon fra utdanningskravet. Dispensasjonen blir da knyttet til den personen det blir søkt for til en konkret stilling i en konkret barnehage, jf. Merknader til forskrift om dispensasjon fra utdanningskrav.

Om søknadsprosessen

Etter Lov om barnehager er kommunen lokal barnehagemyndighet og behandler søknadene. Søknad om dispensasjon fremmes av barnehagens eier. Eier skal dokumentere at stillingen har vært offentlig utlyst og på hvilken måte. Utlysningsteksten legges ved søknaden. Vedtak sendes til barnehagens eier/styrer. 

Vedlagte søknadsskjema benyttes av eier/styrer i barnehage.

Søknadsfrist

Søknader sendes fortløpende når eier ikke har fått tilsatt pedagogisk personale i pedagog- og styrerstillinger. 

Vedlegg

Eier skal dokumentere at stillingen har vært offentlig utlyst og på hvilken måte. Utlysningsteksten legges ved.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å omgjøre det.

Lover og retningslinjer

  • Lov om barnehager § 17: Styrer

  • Lov om barnehager § 18: Barnehagens øvrige personale.

Lover

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.