Gå tilbake til:
Du er her:

Pedagogisk psykologisk senter (PPS)

Tjenesten har ansvar for barn, unge og voksne med rett til opplæring. Tjenesten skal i sitt arbeid ha fokus på barn og unges behov for gode utviklingsbetingelser i barnehage og skole. Tjenesten har særlig ansvar for å hjelpe skoler og barnehager med å legge til rette for barn med spesielle behov. Tjenesten er gratis.

Den har også ansvar for voksne med rett til grunnskoleopplæring.

PP-tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjøres ved vurdering av behov for spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder og elever i grunnskolen, og for voksne med rett til opplæring.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet når det er behov for å vurdere

  • fremskutt eller utsatt skolestart
  • helt eller delvis fritak fra opplæringsplikten
  • behov for tegnspråkopplæring
  • behov for punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • sakkyndig vurdering ved søknad om inntak på utdanningsprogram i videregående skole på særskilt grunnlag

Den pedagogisk-psykologiske tjenesten er en kommunal tjeneste som i Bergen er lokalisert i fire pedagogisk psykologiske sentre (PPS). Hvert senter har tre underavdelinger:

  • To fagsenteravdelinger
  • En PPT-avdeling

Kontaktinformasjon:

Om søknadsprosessen

Barn/elever under 15 år henvises av foresatte selv eller i samråd med barnehage/skole/helsestasjon. Unge over 15 år kan ta initiativ til henvisning selv, eventuelt i samarbeid med skolen.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp med henvisningen.

Foreldre kan sende elektronisk henvisningsskjema eller ta direkte kontakt med et pedagogisk psykologisk senter (PPS). En kan også gjøre en henvendelse i samarbeid med skolen eller barnehagen.

Du kan kontakte det pedagogisk psykologiske senteret som du hører til, for å få hjelp med henvisningen.

For barnehager og skoler:
Av hensyn til sikkerhet og sikker identifikasjon av innsender skal også den som henviser i barnehager og skoler, bruke ID-porten for å fylle ut henvisningsskjema. I tillegg må barnehager og skoler sende en pedagogisk rapport.

Søknadsfrist

Henvisninger behandles fortløpende.

Saksbehandling

Sakkyndig vurdering fra pedagogisk psykologisk tjeneste er ledd i saksforberedelsen før det fattes vedtak om spesialundervisning eller spesialpedagogisk hjelp, eller andre vedtak som forutsetter uttale.

Saksbehandlingstid

Forespørsler om henvisning behandles fortløpende.

Klagemulighet

Foresatte kan klage på for lang ventetid eller for lang saksbehandling. Klagen sendes til det enkelte PPS.

Lover og retningslinjer

Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.

Se:
barnehageloven § 19 a Rett til spesialpedagogisk hjelp
opplæringslova § 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste
forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

Lover

Forskrifter