Barnehageplass - barnehageopptak

Utskriftsvennlig versjon

Kommunen har samordnet opptak for kommunale og private barnehager, men private barnehager kan ha egne regler for opptak. Du kan søke inntil tre barnehager. Seksjon barnehage kan gi deg ytterligere veiledning. Det kan søkes om barnehageplass hele året, men søknadsfristen til det årlige hovedopptaket er 1. mars.

Innlogget på ID-porten (f.eks. Min ID, BankID eller Buypass)  kan du endre en eksisterende søknad, besvare tilbud om plass, endre type plass og si opp en barnehageplass. Du skal ikke logge inn på ID-porten når du søker første gang.

Ut fra søknadsdato for første sendte søknad ("søknadsdato"), opprettes det en venteliste for barn over 3 år og en for barn under 3 år.

Vis kart over barnehager i bydelene:
Tegnforklaring:
Blått symbol = Privat barnehage
Rødt symbol = Kommunal barnehage
Gult symbol = Barnepark eller åpen barnehage
For å få fram navn på barnehagen må du klikke på informasjonssymbolet ( i ) i høyre side av kartbildet og deretter peke og klikke på barnehagen

 

Målgruppe

Hovedopptak - rett til barnehageplass.
Alle kan søke om barnehageplass når barnet har fått tildelt fødselsnummer (11 siffer). Er du innflytter til Norge og ennå ikke har fått noe gyldig fødselsnummer, kan du møte opp hos Seksjon barnehage for å registrere søknad. Du må ta med gyldig legitimasjon.

Rett til barnehageplass.
Ved hovedopptaket gjelder lovfestet rett til barnehageplass. Retten gjelder for barn som ikke har barnehageplass, og som er mellom 1 og 5 år. Det betyr at

 • de yngste barna må være fylt ett år innen 31. august ved gjeldende hovedopptak
 • det må være søkt barnehageplass innen fristen 1. mars
 • det må ønskes plass innen 31. august ved gjeldende hovedopptak 

Er det ikke ledig plass i noen av barnehagene du har søkt, får du tilbud fra en annen barnehage. Barnehagen kan ligge i en annen bydel. Dersom du i søknaden har oppgitt alternativ bydel eller foresattes arbeidssted, vil dette vektlegges.
Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. Søknader for barn som ikke fyller kriteriene for lovfestet rett til barnehageplass, behandles i supplerende opptak.

Kriterier/vilkår

Søker du prioritet ved opptak til barnehageplass, må det foreligge gyldig dokumentasjon. Dette gjelder også ved søskenprioritet. 

Lovpålagte kriterier for prioritet:  

 • Barn med nedsatt funksjonsevne knyttet til § 13 i Lov om barnehager.
  Krav til dokumentasjon: Skriftlig attest fra lege/psykolog, logoped, PPT og/eller sosiale medisinske institusjoner sendes som brevpost.
 • Barn som omfattes av Lov om barneverntjenester. §§ 4-4 annet og fjerde ledd og 4-12.
  Krav til dokumentasjon: Vedtak fra barnevernstjenesten sendes som brevpost. 

Kopi av godkjent dokumentasjon sendes barnehagene du har søkt. Ikke godkjent dokumentasjon oppbevares i kommunens arkiv.


Kommunale kriterier for prioritet i tillegg til de lovpålagte:

 • Minoritetsspråklige barn, der
  - begge foreldre er født i et annet land (utenfor Norden og som ikke er engelsktalende)
  - barnet har lite eller ingen norskkunnskaper (kartlagt og dokumentert av helsetjenesten)
  Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra helsestasjonen sendes som brevpost eller e-post.
 • Barn av enslige forsørgere som er arbeidssøkende, i arbeid eller under utdanning.
  Krav til dokumentasjon: Bekreftelse fra Nav - om enslig forsørgelse og om en er arbeidssøkende. Bekreftelse fra arbeidsgiver/utdanningssted om en er i arbeid eller under utdanning sendes som brevpost og e-post.
 • Søsken av barn som allerede har plass i den barnehagen det søkes til. Denne prioriteringen gjelder bare barn i den barnehagen der søsken allerede har plass.
  Krav til dokumentasjon: Skriftlig søknad fra foresatte med henvisning til allerede aktivt barn i barnehage sendes som brevpost eller e-post.
 • Barn av ansatt i den kommunale barnehagen der foresatte arbeider, samt spesialpedagoger og støttepedagoger.
  Krav til dokumentasjon: Kopi av ansettelsesbrev eller bekreftelse på ansettelsesforhold sendes som brevpost eller e-post.
 • Bydelsvis prioritering ved tildeling av barnehageplass.Dette innebærer at barn med bostedsadresse i en bydel prioriteres til plass framfor barn med bostedsadresse i annen bydel. Bostedsadresse hentes fra folkeregisteret.
 • Nummerert venteliste med ansiennitetsdato fra søkerdato. Tidspunkt foresatte har satt som ønsket oppstart, skal vektlegges. Ventelisten deles i en for barn under 3 år og en for barn over 3 år.
 • Foresatte til barn i kommunale barnehager kan fremme ønske om bytte av barnehageplass til annen kommunal barnehage ved å sende søknad på e-post eller som brevpost. Dersom flere brukere har samme ønske, prioriteres ordningen ut fra søknadsdato.

For mer informasjon om innsending av dokumentasjon, se overskriften Vedlegg under  Om søknadsprosessen.  

Private barnehager.
Private barnehager kan ha egen opptakskrets/egne opptakskriterier som går foran de lovpålagte og kommunale kriteriene. Det betyr at barnehagen f.eks. kan prioritere barn til medlemmer i en forening eller barn til ansatte i en bedrift.

For informasjon om den enkelte barnehages opptakskrets/opptakskriterier, se nettsiden til barnehagen eller kontakt barnehagen.  

Nedleggelse av barnehager.
Ved nedleggelser av barnehager får barn som allerede har plass, fortrinnsrett til ny barnehageplass. Se "Opptaksordning for barnehager i Bergen" under Lover og retningslinjer.

Pris for tjenesten

Stortinget fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass.

Kommunen skal sørge for at foreldre med mer enn ett barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. Foreldrebetalingen skal for det første barnet utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen til henholdsvis 70 og 50 prosent av foreldrebetalingen for det første barnet.

Fra 1. august 2015 har alle 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer pr. uke gratis oppholdstid i barnehage. Den ordningen gjelder for familier eller husholdninger som har en samlet inntekt på mindre enn 405 000 kroner.
Dette gjelder også barn med utsatt skolestart.

Maksimalgrensen for foreldrebetaling er 2580 kroner per måned og 28380 kroner per år for heltidsplasser. Hva du må betale, avhenger av inntekten din og barnets oppholdstid i barnehagen. Matpenger og lignende kommer i tillegg.

Husholdninger med samlet skattepliktig person- og kapitalinntekt under 473 000 kroner kan søke om moderasjon. Se tjenesten "Redusert foreldrebetaling i barnehagen"

For barn som har behov for spesialpedagogisk hjelp, gjelder det egne regler. Se tjenesten "Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen"   

Søskenmoderasjon blir beregnet automatisk:

 • 15 % for hvert av 2 barn i barnehage
 • 26,7% for hvert av 3 barn i barnehage
 • 32,5% for hvert av 4 barn i barnehage 

 Oppsigelse.
Det er en måneds oppsigelse i kommunale barnehager.Oppsigelsestiden i de private barnehagene kan variere, ta kontakt med barnehagen. Bergen kommune kan ved misligholdt foreldrebetaling si opp plassen med 1 måneds varsel.

Kontantstøtte og barnehageplass
Retten til kontantstøtte reduseres etter størrelse på tildelt oppholdstid i barnehagen. Du kan lese mer om retningslinjene for kontantstøtte på NAV sine nettsider.

 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Samarbeidspartnere

 • Helsestasjonen
 • PPT
 • Barnevernet

 

Beslektede tjenester


Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

I Bergen søker du barnehageplass elektronisk. Du sender en søknad for hvert barn. Bekreftelse på registrert søknad får du på e-post dersom du har oppgitt e-postadresse i søknaden. Du finner også bekreftelse på registrert søknad ved å logge inn på ID-porten.
Tilbud om barnehageplass sendes elektronisk via Altinn. Tilbudet besvares via IDporten.

Kommunen legger til rette for en samordnet opptaksprosess for å sikre likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager.Foresatte kan ta kontakt med den enkelte barnehage eller med Seksjon barnehage for å få hjelp.

 

Søkere som skal flytte til Bergen.
Du kan få barnehageplass i Bergen dersom du i søknaden har oppgitt bostedsadresse i kommunen ved oppstartstidspunktet i barnehagen.
Flytting må meldes til Posten og Folkeregisteret.

Søker du plass i Skårungen barnehage eller Helse Bergen sine barnehager, må du i tillegg til elektronisk søknad sende egne søknadsskjema. Disse finner du på den enkelte barnehages nettside. 

Venteliste
Plassering på ventelisten til barnehagen du søker avhenger av

 • Antall søkere til den aktuelle barnehagen
 • Antall søkere med prioritet

Nummer på ventelisten endres når:

 • Barnehagen mottar nye søkere med lavere søknadsdato enn din søknad
 • Søkere får innvilget prioritet
 • Søknader utgår fra ventelisten
  - når du selv fjerner søknaden
  - når du ved tilbud om barnehageplass ikke krysser av for at du vil stå videre på venteliste
  - når du ikke svarer på tilbud om plass eller på oppdateringsbrev fra Fagavdeling barnehage og skole.  

Endre søknad
Dersom du allerede har sendt inn søknad om barnehageplass og har mottatt bekreftelse på dette i e-post eller via ID-porten, har du anledning til å endre på søknaden din. Skjemalenken "Endre søknad" tar deg til ID-porten. her logger du deg på og kan endre søknaden.

Slette søknad
Dersom du velger å sende inn en ny søknad senere, vil søknadsdatoen være fra den dagen du registrerer den nye søknaden. Du mottar en e-post med bekreftelse på slettet søknad, og du kan også se denne informasjonen ved å logge inn på ID-porten.

SKJEMA:

Vedlegg

Dersom du søker om prioritet til barnehageplass, skal eventuell dokumentasjonen sendes til:  

Seksjon barnehage,
Postboks 7700,
5020 Bergen.
E-post: seksjon.barnehage@bergen.kommune.no

Søknadsfrist

Det er anledning til å søke når du måtte ønske. Bergen kommune har lagt til rette for en ordning med overflyttingsopptak, hovedopptak og suppleringsopptak. Kommunale barnehager er forpliktet til å følge disse ordningene.

 • Overflyttingsopptak foregår i forkant av hovedopptaket.
  Dette opptaket gjelder barn som allerede har barnehageplass, og som er søker til andre barnehager. Søknaden saksbehandles i den barnehagen som er deres første valg. Eventuelt tilbud om plass gjelder fra august.
 • Hovedopptaket gjelder barn som har rett til barnehageplass og som ikke har barnehagetilbud. Tilbud om plass gjelder fra august. Søknadsfrist 1. mars
 • Suppleringsopptak foregår gjennom hele året når det er ledige plasser. Suppleringsopptaket gjelder barn med og uten barnehageplass.
   

Søknadsbehandling

Når du har søkt om barnehageplass og fått bekreftelse via e-post eller ID-porten på at søknaden din er godkjent, står barnet på venteliste til de valgte barnehagene. Tilbud om plass sendes elektronisk via Altinn, og svarfristen er 10 dager. Har du ikke lest tilbudet elektronisk innen to dager, blir tilbudet sendt deg pr. post. Tilbudet oppbevares elektronisk eller pr. post.
Ved hovedopptaket er det sentralt opptak for kommunale barnehager, og tilbud om plass sendes ut i perioden mars til juni, dvs. at det kan ta noe tid før du mottar svar.     

Svare på tilbud om plass i barnehage

 • Får du tilbud om plass fra ønsket barnehage nummer 1 og takker ja eller nei, fjernes søknaden din fra ventelisten.
 • Får du tilbud om plass fra ønsket barnehage nummer 2 eller 3 og takker ja eller nei til tilbudet og krysser av for å stå videre på ventelisten, vil søknaden stå på ventelisten til høyere søkte alternativer.
  Krysser du ikke av for å stå videre på venteliste, fjernes søknaden din fra ventelisten.
 • Får du tilbud fra en barnehage du ikke har søkt, står du fritt til å takke ja eller nei, men ønsker du å stå videre på ventelisten, må du krysse av for dette. 

Svarer du ikke på tilbud, fjernes søknaden din fra ventelisten, og du mister den tilbudte plassen. Dette gjelder uavhengig av om du mottar tilbud fra ønsket barnehage nummer 1, 2,3 eller en barnehage du ikke har søkt.

Oppdatering av søknad til annen barnehage enn den du har plass i.
Dersom du har fått barnehageplass, og fortsatt står på venteliste til andre barnehager, må du i november/desember gi beskjed om du fortsatt ønsker å stå på venteliste til disse barnehagene. Seksjon barnehage sender ut brev om dette (oppdateringsbrev). Dersom du ikke svarer på brevet, blir søknaden din fjernet fra ventelisten.
 

Saksbehandlingstid

Med unntak av hovedopptaket skjer saksbehandlingen fortløpende når barnehagen har ledige plasser.

Dokumentasjon vedrørende prioritert gruppe blir behandlet ved Seksjon barnehage. Blir innsendt dokumentasjon godkjent, vil du se dette i søknaden ved å logge inn på ID-porten.

Foresatte mottar skriftlig svar innen 3 uker, dersom innsendt dokumentasjon ikke gir grunnlag for prioritet til barnehageplass.

Klagemulighet

Du har rett til å klage ved hovedopptaket dersom du mener det har foregått saksbehandlingsfeil. Eksempler kan være:

 • Barnehagen tar opp barn utenfor opptakskretsen sin
 • Barnehagen har ikke fulgt opptakskriteriene sine
 • Ventelisten er ikke fulgt.

Klagen sendes til Seksjon barnehage. dette gjelder både private og kommunale barnehager. Hvis seksjon barnehage finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass.Når hovedopptaket er ferdig, skal alle med lovfestet rett ha fått tildelt barnehageplass. Dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du be om en skriftlig begrunnelse.

Publisert: 20.02.2014 | Oppdatert: 03.07.2015 | Gyldig til: 15.04.2016
 • DEL PÅ:

Siste nytt

Nå kan du gjøre endringer i barnehagesøknaden

Hovedopptaket 2015 er nå avsluttet. Du har nå anledning til å endre barnehagesøknaden din.

Fornøyd med denne siden?


Ja Nei

Si din mening: