Gå tilbake til:
Du er her:

Alle som er omfattet av forsikringen er dekket når de går på skole, kulturskole,  FAU arrangementer, skolefritidsordning, barnehage eller barnepark. Aktiviteter og tilbud på fritiden i regi av skolen eller barnehagen er også dekket. Forsikringen gjelder også ved direkte reise til og fra barnehage, skole, skolefritidsordning, kulturskole, FAU arrangement eller institusjon.  For barn i fosterhjem/under kommunal omsorg gjelder forsikringen 24 timer i døgnet. Bergen kommune betaler forsikringspremien.
Se forøvrig informasjonsskriv til foresatte.

Forsikringssummene ved skader er som følger:
a) Død: 1G
b) Invaliditet: inntil 5G, avhengig av fastsatt invaliditetsgrad.
c) Behandlingsutgifter ved ulike skader inntil kr. 50.000,- utover det som ytes over folketrygden. Egenandel for behandlingsutgifter er kr. 500,-
 

Om søknadsprosessen

Foresatte kontakter barnehagen eller skolen ved skade. Den enkelte barnehage eller skole sender inn skademelding til forsikringsselskapet.

Ved skade ta kontakt med:
Protector forsikring ASA, skademelding bedrift
Postboks 1351 Vika
0113 Oslo. 
Telefon 24 13 18 00
skade@protectorforsikring.no
Forsikringsnummeret er 275499-1.1.

Benytt Protector forsikrings skademeldingsskjema. 

For barn i skolefritidsordningen og skolebarn i grunnskolen skal det sendes inn NAV-skjema til Folketrygden.

Registrering av småskader
Det finnes et eget skjema til registreing av småskader. Dette brukes skader som ikke anses å medføre medisinsk invaliditet eller behandlingsutgifter utover egenandel.
Skjemaet fylles ut av barnehagen/skolen og sendes forsikringsselskapet ved årets slutt.