Gå tilbake til:
Du er her:

Nedlegging:
Hvis en eier har planer om å legge ned barnehagevirksomheten må vedkommende ta kontakt med Seksjon barnehage - Team opptak

Eierskifte:
Hvis en barnehage skal drives av en ny eier, må vedkommende fylle ut Eierskiftemelding.  Ved utviding av barnetallet må ny eier søker til Seksjon for strategi og utredning for å få avklart om det vil bli gitt økonomisk driftstilskudd til den nye barnehagen.

Kriterier og vilkår

For barnehager som planlegger å legge ned:

  • Ta kontakt med Seksjon barnehage - Team opptak for veiledning.
     

For barnehager som er planlagt drevet av ny eier gjelder:

  • Kommunen skal vurdere om det er behov for barnehageplasser i gjeldende område
  • Kommunen skal ta stilling til om det vil bli gitt driftstilskudd til barnehagen.
  • Kommunen skal ta stilling til om virksomheten må godkjennes på nytt.

Om søknadsprosessen

Kommunen vil gi deg veiledning om hvilke godkjenninger/uttalelser du som barnehageeier må innhente før barnehagemyndigheten kan godkjenne barnehagen. Du bør derfor tidlig kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller.

Private aktører som har planer om å overta driften av en eksisterende barnehage, må ha konkret plan om eierform, driftsform og antall barn og ansatte.

Ved eierskifte må Eierskiftemelding sendes inn. Ny eier må legge ved vedtekter for barnehagen og informere Byrådsavdeling for barnehage og skole, økonomiseksjonen om kontonummer.

Endres barnetallet, må det søkes om kommunalt tilskudd på nytt.

Søknadsfrist

 Søknadene behandles fortløpende

 

Søknad sendes til

Ved nedlegging:
Ta kontakt med 
Fagavdeling barnehage og skole - Seksjon barnehage
Postboks 7700,
5020 Bergen

Eierskiftemelding og søknad om kommunalt tilskudd sendes:
Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett - Seksjon for Strategi og utredning,
Postboks 7700,
5020 Bergen

Saksbehandling

Fagavdeling barnehage og skole er det koordinerende ledd i saksbehandlingen mellom ulike etater i kommunen (Etat for byggesak og private planer og Helsevernetaten).

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.