Gå tilbake til:
Du er her:

Familiebarnehage - godkjenning

En familiebarnehage kjennetegnes av at virksomheten foregår i privat hjem. Før en familiebarnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen etter Lov om barnehager, § 11. Alle familiebarnehager som oppfyller kriteriene/vilkårene i feltet under, må ha godkjenning. For å få godkjenning forplikter barnehageeier seg til å drive virksomheten i samsvar med gjeldende lover og regelverk med hensyn til både pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet.

Kriterier og vilkår

  • Du må ha egnet bolig med plass til barns lek inne og ute.
  • Virksomheten skal fortrinnsvis foregå i bebodde hjem.
  • En assistent utfører det daglige arbeidet.
  •  En barnehagelærer gir pedagogisk veiledning hver uke.
  • En barenhagelærer kan ha veiledningsansvar for inntil 30 barn.
  •  Det skal i tillegg tilsettes styrer. I familiebarnehager er styrer og pedagogisk veileder ofte samme person.
  •  Etter forskrift om familiebarnehager godkjennes et hjem normalt for maksimalt fem barn over tre år som er til stede samtidig. Er flertallet av barna under tre år, må antallet reduseres.
  •  Familiebarnehagen skal som hovedregel være et fellesskap mellom minst to hjem, eller mellom minst ett hjem og en barnehage.
  •  Familiebarnehagen vil etter søknad kunne motta offentlig driftstilskudd.

Om søknadsprosessen

Kontakt kommunen for å få nærmere opplysninger og søknadsskjemaer. Avtal tid for befaring i hjemmet ditt. Lokalene skal også godkjennes av kommunen.

Før igangsetting av nytt prosjekt må det avklares om familiebarnehagen vil kvalifisere for offentlig finansiering fra kommunen.
Kommunen vil gi deg veiledning om hvilke godkjenninger/uttalelser du som barnehageeier må innhente før barnehagemyndigheten kan endelig godkjenne familiebarnehagen. Den som skal arbeide i familiebarnehagen, samt eier av barnehagen, må legg frem tilfredsstillende politiattest.
Du bør derfor tidlig kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller. Bergen bystyre har vedtatt «Plan for barnehageutbygging 2012-2024».

Søknadsfrist

Søknadene behandles fortløpende

Søknad sendes til

Alle søknader sendes til:
Byrådsavdeling for barnehage og skole,
Fagavdeling barnehage og skole,
Postboks 7700,
5020 Bergen

Saksbehandling

Kommunen kjenner til behovet for barnehageplasser i nærmiljøet og eventuelle barnehager du kan samarbeide med, og kan hjelpe deg med å rekruttere en pedagogisk veileder. Barnehagen kan åpne når godkjenning, ansettelse og vedtekter er i orden.

Fagavdeling barnehage og skole er det koordinerende ledd i saksbehandlingen mellom ulike etater i kommunen (Etat for byggesak og private planer og Etat for helsetjenester).

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du klager over og hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.