Gå tilbake til:
Du er her:

Ved planer om å bygge barnehage eller utvide eksisterende barnehage, må du sende en søknad til kommunen for å få en vurdering om kommunen vil gi kommunalt tilskudd.

Private aktører som har planer om å bygge barnehage, må ha konkrete og egnete forslag til tomter eller bygninger som kan benyttes til barnehage, herunder plan om eierform, driftsform og antall barn og ansatte.

Retningslinjer for tildeling av tilskudd ble justert i Barnehagebruksplanen 2016-2030, Rett bygg på rett sted til rett tid

Kriterier og vilkår

For barnehageplasser som etableres etter 01.01.2011, er det opp til kommunen om det vil bli gitt tilskudd til nye, ikke kommunale barnehageplasser.

Justerte retningslinjer for tildeling av kommunale tilskudd til ikke kommunale barnehager:

 • Saker som omhandler tilskudd til ikke-kommunale barnehager fremlegges for politisk behandling ved behov. For byområder med overdekning vil søknader om tilskudd til nye barnehageplasser i utgangspunktet ikke prioriteres.
 • Søknader om nye barnehageplasser vil i første omgang vurderes i byområder hvor det er underdekning p.t eller hvor det forventes barnetallsutvikling som tilsier behov for flere barnehageplasser.
 • Konkrete barnehageutbyggingsprosjekt vil vurderes utfra:
  • tomtens egnethet til barnehageformål jf. barnehagelovens § 10.
  • om søker har eierrettigheter til eiendommen i henhold til plan- og bygningsloven, om eiendommen er regulert til formålet og hvorvidt det foreligger rammetillatelse etter plan- og bygningsloven.
  • at det foreligger finansieringsplan for realisering av prosjektet, inkludert eventuelle rekkefølgebestemmelser.
 • For å hindre overetablering i bydelene må det søkes om tilskudd ved enhver form for utvidelse som krever ny godkjenning etter barnehageloven § 10.
 • Det gis tilsagn om tilskudd for et konkret areal jf. barnehageloven § 14.  
 • Ved overdragelse/salg av barnehager i drift må det søkes om overføring av kommunalt tilskudd til ny barnehageeier på skjema for eierskiftemelding.
 • Kommunen gir tilsagn om tilskudd fra en gitt dato. For barnehager som ikke har åpnet inn innen seks (6) måneder fra denne dato, bortfaller tilsagn om tilskudd. Dersom tilsagn bortfaller jf. punkt over, må tiltakshaver sende ny søknad om tilskudd.
  • Tiltakshaver er ansvarlig for skriftlig oppdatering av status på fremdrift kvartalsvis eller ved betydelige endringer i fremdriftsplan etter innvilget tilsagn om tilskudd til Bergen kommune ved BBSI (ved SU).
  • Når rammetillatelse er gitt etter plan- og bygningsloven må tiltakshaver fremsette fremdriftsplan som er bindende for tilsagn om tilskudd.
 • Når rammetillatelse er gitt etter plan- og bygningsloven må tiltakshaver fremsette fremdriftsplan som er bindende for tilsagn om tilskudd.
 • Det er et vilkår for tildeling av tilskudd at alle krav i reguleringsplaner og annet lovverk er oppfylt før det utbetales tilskudd. Det er eiers ansvar å påse dette.


Det er en forutsetning for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager at alle krav i reguleringsplaner og annet lovverk er oppfylt før tilskuddet gis. Kommunalt tilskudd vil kun bli gitt når barnehagen er godkjent iht. Lov om barnehager. Kommunen er endelig godkjenningsinstans. Det er eiers ansvar å påse dette. 

Se tjenesten Ordinær barnehage - etablering, drift, godkjenning

Når det gjelder overdragelse/salg av barnehage, må det søkes dersom en ønsker å videreføre det kommunale tilskuddet.

Helsemyndighetene, plan- og bygningsmyndighetene, brannvesenet, arbeidstilsynet er samarbeidspartnere i behandlingen.

Om søknadsprosessen

Bergen bystyre har vedtatt Barnehagebruksplan 2016-2030. « Rett bygg på rett sted til rett tid» Før igangsetting av prosjektet må det avklares om barnehagen vil kvalifisere for offentlig finansiering fra kommunen. Søker er forpliktet til å gi de opplysninger som er relevant for at søknaden skal bli behandlet. Bergen kommune vurderer søknaden i forhold til om det er behov for og etterspørsel etter barnehageplasser i området.

Før man setter i gang med prosjektet, må det avklares om barnehagen vil kvalifisere for offentlig finansiering fra kommunen.

Se tjenesten Søknad om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager 

I tillegg gjør en oppmerksom på at det ikke kan søkes kommunalt tilskudd før tomten er regulert til barnehageformål.

Prosedyren gjelder for nyetablering, økning av antall barnehageplasser i eksisterende barnehager, ved eierskifte (ved overdragelse/salg av barnehager). Se Barnehagebruksplan 2016-2030.
Det er en forutsetning for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager at alle krav i reguleringsplaner og annet lovverk er oppfylt før tilskuddet gis. Kommunalt tilskudd vil kun bli gitt når barnehagen er godkjent ihht Lov om barnehager. Det er eiers ansvar å påse dette.

Når eier har fått søknaden om kommunalt tilskudd behandlet, må det søkes om godkjenning av barnehagen etter Barnehageloven §10. Se tjenesten Ordinær barnehage - etablering, drift og godkjenning

Søknad sendes til

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Seksjon strategi og utredning,
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandling

Saker som omhandler tilskudd til ikke kommunale barnehager, fremlegges til politisk behandling ved behov. For byområder med overdekning, vil søknader om tilskudd i utganspunktet ikke prioriteres.

Saksbehandlingstid

Søknader vil bli vurdert fortløpende, og søker vil få et foreløpig svar.

Saker som omhandler tilskudd til ikke-kommunale barnehager fremlegges for politisk behandling ved behov, jfr. retningslinjene.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Klagerett på vedtak er tre uker etter mottak av vedtaket. Klagen sendes til den instans i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen angis hva som ønsket endres i vedtaket og begrunnelse for dette. Kommunen vil kunne gi veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit skal den instans i kommunen som fattet vedtaket vurdere om det er grunn til å endre det.

Av barnehageloven § 9 b. Særlige regler om klageinstans følger det at Fylkesmannen er klageinstans for vedtak fattet av kommunen etter lovens §§ 10 og 11, § 14 andre ledd, §§ 16 til 18 og §§ 19 e til 19 h og der det følger av forskrift gitt i medhold av denne lov.