Gå tilbake til:
Du er her:

Ved planer om å bygge barnehage eller utvide eksisterende barnehage, må du sende en søknad til kommunen for å få en vurdering om kommunen vil gi kommunalt tilskudd.

Private aktører som har planer om å bygge barnehage, må ha konkrete og egnete forslag til tomter eller bygninger som kan benyttes til barnehage, herunder plan om eierform, driftsform og antall barn og ansatte.

Se også Byrådssak 1499/12: "Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager ved nyetablering og utvidelser" under arkfanen Lover og retningslinjer.

Kriterier og vilkår

Det er en forutsetning for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager at alle krav i reguleringsplaner og annet lovverk er oppfylt før tilskuddet gis. Kommunalt tilskudd vil kun bli gitt når barnehagen er godkjent iht Lov om barnehager. Kommunen er endelig godkjenningsinstans. Det er eiers ansvar å påse dette. 

Se tjenesten Ordinær barnehage - etablering, drift, godkjenning

Når det gjelder overdragelse/salg av barnehage, må det søkes dersom en ønsker å videreføre det kommunale tilskuddet.

Helsemyndighetene, plan- og bygningsmyndighetene, brannvesenet, arbeidstilsynet er samarbeidspartnere i behandlingen.

Om søknadsprosessen

Før igangsetting av prosjektet må det avklares om barnehagen vil kvalifisere for offentlig finansiering fra kommunen. Søker er forpliktet til å gi de opplysninger som er relevant for at søknaden skal bli behandlet. Bergen kommune vurderer søknaden i forhold til om det er behov for og etterspørsel etter barnehageplasser i området.

Barnehager som ønskes utvides eller etablert i områder der etterspørselen og behovet for flere barnehageplasser er dekket, kan ikke påregne å få driftstilskudd, jf. Lov om barnehager § 14 Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager.  Se også Byrådssak 1499/12: "Retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager ved nyetablering og utvidelser" under arkfanen Lover og retningslinjer.

I tillegg gjør en oppmerksom på at det ikke kan søkes kommunalt tilskudd før tomten er regulert til barnehageformål.

Søknaden om kommunalt tilskudd må inneholde:

 • En konkret beskrivelse av tomt, bygning eller ønsket utvidelse i eksisterende barnehage.
 • Driftsmessige endringer ved salg/eierskifte av barnehagen
 • Dokumentasjon av eierskap
 • Reguleringsstatus på eiendommen
 • Godkjent rammetillatelse for prosjektet, dersom nye tiltak er nødvendig
 • Fremdriftsplan for tiltaket. Forventet dato for oppstart av barnehagen
 • Finansieringsplan for tiltaket
 • Antall barn
 • Bemanningsplan
 • Arealnorm inne for barn under og over tre år
 • Forventet godkjent leke- og oppholdsareal inne og ut

Prosedyren gjelder for nyetablering, økning av antall barnehageplasser i eksisterende barnehager, ved eierskifte (ved overdragelse/salg av barnehager) og ved vesentlige endringer i plasser omtalt i "Plan for barnehageutbygging 2012 - 2024".
Det er en forutsetning for kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager at alle krav i reguleringsplaner og annet lovverk er oppfylt før tilskuddet gis. Kommunalt tilskudd vil kun bli gitt når barnehagen er godkjent ihht Lov om barnehager. Det er eiers ansvar å påse dette.

Når eier har fått søknaden om kommunalt tilskudd behandlet, må det søkes om godkjenning av barnehagen etter Barnehageloven §10. Se tjenesten Ordinær barnehage - etablering, drift og godkjenning

Søknad sendes til

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett
Seksjon strategi og utredning,
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandlingstid

Søknadene om kommunalt tilskudd vurderes to ganger i året, høst og vår, og deretter fremlegge tiltakene for politisk behandling.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Det er § 14 5. ledd i Lov om barnehager som regulerer kommunalt tilskudd til ikke kommunale barnehager. Det samme lovverket regulerer at vedtaket kan påklages fylkesmannen.