Gå tilbake til:
Du er her:

Før en barnehage settes i drift, skal den godkjennes av kommunen. Alle barnehager som oppfyller de tre kriteriene/vilkårene i feltet under, må ha godkjenning. Barnehager som ikke oppfyller disse kriteriene (som for eksempel åpne barnehager) kan velge å søke godkjenning. For å få godkjenning forplikter barnehageeier seg til å drive virksomheten i tråd med gjeldende regelverk med hensyn til både pedagogisk innhold og helse, miljø og sikkerhet. Blant kravene er:

 • Barnehagens vedtekter skal blant annet gi opplysninger om formål, opptakskriterier og åpningstider
 • For å sikre samarbeidet med barnas hjem skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg
 • Barnehagen skal føre internkontroll

Ved store aktivitetsendringer i eksisterende barnehager må det søkes ny godkjenning.

Kriterier og vilkår

For barnehager som må ha godkjenning, gjelder:

 • Barnehagen skal drives på regelmessig basis og minst ett av barna har et ukentlig opphold på mer enn 20 timer 
 • Antall barn som er til stede samtidig er ti eller flere når barna er tre år eller mer, eventuelt fem eller flere når barna er under tre år
 • Virksomheten utføres mot godtgjøring
 • Den som er ansvarlig for bygget eller den daglige driften, må sørge for at det blir utført en radonmåling.

Om søknadsprosessen

Kommunen vil gi deg veiledning om hvilke godkjenninger/uttalelser du som barnehageeier må innhente før barnehagemyndigheten kan godkjenne barnehagen. Du bør derfor tidlig kontakte kommunen for å få informasjon om hvilke krav kommunen stiller.

Bergen bystyre har vedtatt Barnehagebruksplan 2016-2030. "Rett bygg på rett sted til rett tid"

Private aktører som har planer om å bygge barnehage, må ha konkrete og egnete forslag til tomter eller bygninger som kan benyttes til barnehage, herunder plan om eierform, driftsform og antall barn og ansatte. Den som skal arbeide i barnehagen, samt eier av barnehagen, må legge frem tilfredsstillende politiattest.

Før igangsetting av prosjektet må det avklares om barnehagen vil kvalifisere for offentlig finansiering fra kommunen. Se tjenesten Søknad om kommunalt tilskudd til ikke-kommunale barnehager. 

Når eier har fått tilsagn om kommunalt tilskudd, søkes det om godkjenning av barnehagen etter Lov om barnehager §10.

Søknad om godkjenning må inneholde:

 • Plantegning av barnehagen
 • Tegninger av uteareal
 • Parkeringsplasser
 • Vedtekter for barnehagen
 • Bemanningsplan
 • Politiattest

Søker må være oppmerksom på at det også må søkes om godkjenning etter Forskrift om miljørettet helsevern

Søknad sendes til

Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Fagavdeling barnehage og skole, Seksjon barnehage

Saksbehandling

Søknad om godkjenning av barnehagen etter Lov om barnehager §10 saksbehandles hos:

Fagavdeling barnehage og skole,
Postboks 7700,
5020 Bergen.

Saksbehandlingstid

Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig. Dersom saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig svar om årsaken til dette, med opplysninger om når det antas at vedtaket vil bli fattet.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen i kommunen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning.

Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Har du spørsmål?

Kontakt Fagavdeling barnehage og skole

Vis i kart

Besøksadresse:
Nøstegaten 58A - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.