Gå tilbake til:
Du er her:

Barnevernets hovedoppgave er å gi hjelp og støtte til barn og unge som har det vanskelig. Dette innebærer at barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid.

Barneverntjenesten skal gi hjelp i henhold til lov om barneverntjenester til barn, unge og familier som oppholder seg i kommunen/bydelen.

Her finner du barneverntjenestene:

Arna og Åsane

Bergenhus og Årstad

Fana og Ytrebygda

Fyllingsdalen og Laksevåg

Barneverntjenesten for enslige mindreårige flyktninger

I tillegg har kommunen en egen barnevernvakt som kan kontaktes ved behov for akutt hjelp eller støtte på kveldstid, i helger og høytider.  

Barneverntjenesten samarbeider med andre offentlige etater som tilbyr tjenester til barn, unge og deres familier. Dette skjer i samarbeid med foreldre og ungdommen selv.

Familien kan også gi tillatelse til at barneverntjenesten inviterer andre personer til samarbeid, for eksempel besteforeldre eller andre personer som er viktige for barnet eller ungdommen.

Pris

De fleste tiltak fra barnevernet er gratis for barnet og familien, men der er også forskrifter som gir anledning til å fastsette foreldrebetaling for enkelte tiltak.

Forskrift om fastsetting og endring av oppfostringsbidrag

Kriterier og vilkår

Barnevernet skal være en garanti for at alle barn og unge sikres omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Barnevernet har som sin spesielle oppgave å ta vare på de mest utsatte barna. Barn og unge skal beskyttes mot omsorgssvikt og ikke lide fysisk og psykisk overlast. Blir barnevernet kjent med slike forhold, har det en lovbestemt plikt til å undersøke hvordan barnet har det, og om nødvendig sette i verk tiltak.

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barnevernet sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien slik at barnet / ungdommen og familien får det bedre.

Barnevernets arbeid er en blanding mellom støtte og kontroll. Det skal gi hjelp og støtte for at hjemmet skal kunne makte sitt oppdrageransvar, men det har også plikt til å gripe inn dersom dette ikke nytter.

Et overordnet prinsipp for barnevernets arbeid er at tiltak som settes i verk skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har motstridende interesser, er det derfor hensynet til barnet som er avgjørende. Barnevernet skal imidlertid alltid forsøke å få til et samarbeid med foreldrene om de tiltak som planlegges.

Barnevernet har plikt til å gripe inn når:

 • barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har et særlig behov for hjelpetiltak.
   
 • det er alvorlige mangler med den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler ved den personlige kontakt og trygghet som det trenger etter sin alder og utvikling.
   
 • foreldrene ikke sørger for at et sykt, eller funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring.
   
 • barnet blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet.
   
 • det er overveiende sannsynlighet for at barnets helse eller utvikling kan bli alvorlig skadd fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar for barnet.
   
 • ungdommen har alvorlige atferdsvansker ved vedvarende eller gjentatt kriminalitet, vedvarende misbruk av rusmidler eller på annen måte lever på en slik måte at helse og utvikling reduseres. Eksempler på slike situasjoner kan være at ungdommen skulker skolen, rømmer fra hjemmet og undrar seg omsorg over tid eller driver med prostitusjon. 

Barneverntjenesten tar alltid utgangspunkt i en henvendelse som blir kalt "melding".
Mange barnevernsaker starter med at foreldrene selv tar kontakt. Men barneverntjenesten får også henvendelser fra andre som kjenner barnet godt eller fra politi og barnevernsvakt. Felles for alle henvendelsene er at de som henvender seg til barneverntjenesten er bekymret for barnets utvikling.

Barneverntjenesten har plikt til å gjennomgå henvendelser om begrunnet mistanke om omsorgssvikt snarest og om nødvendig gjennomføre en nærmere undersøkelse innen 3 måneder.

Når barneverntjenesten begynner å undersøke en melding, tar man i første omgang kontakt med den som har meldt ifra, for å få nærmere kjennskap til hva som ligger til grunn for henvendelsen. Skal saken undersøkes blir foreldrene orientert om meldingen og deretter snakker man om innholdet. Foreldrene får vite om sine partsrettigheter og hva som skal skje videre.

Om søknadsprosessen

Barn og unge kan selv henvende seg direkte til barneverntjenesten og be om hjelp. Det er viktig at barn og unge som trenger hjelp og støtte får den nødvendige hjelpen. Dersom det er vanskelig å kontakte barnevernet alene, kan dere be om hjelp fra en lærer, helsesøster eller en annen voksen person som dere stoler på.

Selv om barnevernloven benevner henvendelser til barneverntjenesten som en "melding" er det også anledning til å sende en søknad til barneverntjenesten om støtte og hjelp for barnet.

Det er et godt prinsipp at barnets foresatte søker om støtte til barnet, og at samarbeidsparter for eksempel skriver en anbefaling eller begrunnelse som kan legges ved søknaden.

Barneverntjenesten kan kontaktes på telefon, brev, mail eller ved personlig fremmøte.

Barnevernvakten kan også kontaktes om kvelden, i helger og helligdager.

Nettsidene til barnevernstjenestene og barnevernvakten

Klagemulighet

Vedtak om hjelpetiltak fattes av barneverntjenesten og regnes som et enkeltvedtak. Saksbehandlingen følger av reglene i forvaltningsloven.

Enkeltvedtak om hjelpetiltak omfatter ulike typer tiltak eller ytelser som barneverntjenesten har vurdert at barnet vil trenge. Dersom tiltaket ikke er tidsbegrenset i vedtaket skal barneverntjenesten fatte et avslutningsvedtak dersom tiltaket skal bortfalle.

Enkeltvedtak om hjelpetiltak, opphørsvedtak og avslag på søknad om tiltak kan påklages til fylkesmannen.

For tiltak som pålegges gjelder andre regler for klagebehandling.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.