Gå tilbake til:
Du er her:

Det offentlige overtar omsorgen for et barn når foreldrene på en eller annen måte ikke har kunnet gi god nok omsorg til barnet. Det må være nødvendig å overta omsorgen ut fra den situasjonen barnet befinner seg i. Det er fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som gjør vedtak om omsorgsovertakelse. Et slikt vedtak kan ikke treffes hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold for barnet ved hjelpetiltak. 

Kort tid etter en omsorgsovertakelse skal barnevernstjenesten kontakte foreldrene og tilby veiledning og oppfølging. Barnevernstjenesten kan foreslå hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at en framtidig tilbakeføring av barnet kan bli mulig.

Foreldrene kan kreve at vedtaket om omsorgsovertakelse bringes inn for tingretten til rettslig prøving.

Det kan oppnevnes talsperson for å sikre at barnet blir hørt i saker som skal behandles av fylkesnemnda. Talspersonen skal være talerør for barnet, og skal være uavhengig av barnevernstjenesten og barnets foreldre.

Ved siden av omsorgsovertakelse er der flere andre situasjoner som innebærer at barn og unge kan plasseres utenfor hjemmet. Her er noen eksempler på slike situasjoner;

  • Det kan oppstå akutte situasjoner hvor foreldrene midlertidig er ute av stand til å ivareta barnet / ungdommen.
  • Foreldre kan for en periode ønske at barnet / ungdommen  plasseres utenfor hjemmet som et frivillig hjelpetiltak.
  • Ungdom kan plasseres og holdes tilbake i institusjon på grunn av alvorlige atferdsvansker som omfattende kriminalitet eller rusmisbruk.

Barn som ikke kan bo i sin opprinnelige familie kan få tilbud om fosterfamilie, plass i barnevernsinstitusjon (barnehjem eller ungdomshjem), i opplærings- eller behandlingsinstitusjon eller hjelp å støtte til å etablere seg i hybel eller egen bolig.

Kriterier og vilkår

Grunnlaget for at barn kan plasseres utenfor hjemmet følger av Lov om barneverntjenester kapittel 4.

Kriterier for omsorgsovertakelse kan være

  • at det er alvorlige mangler ved den daglige omsorgen som barnet får, eller alvorlige mangler i den personlige kontakten og tryggheten som det trenger etter sin alder og utvikling
  • at foreldrene ikke sørger for at et sykt eller funksjonshemmet barn får dekket sitt behov for behandling og opplæring
  • at barnet blir mishandlet

Kriterier for akuttplassering:

  • barn og ungdom akuttplasseres dersom de er i fare for å bli vesentlig skadelidende på grunn av forhold ved foreldrene, eller på grunn av alvorlige atferdsproblemer hos ungdommen.

Kriterier for atferdplassering på institusjon:

  • Ungdommer med alvorlige atferdsvansker kan plasseres ved samtykke eller ved tvangsvedtak, da de har behov for langvarig behandling.

Om søknadsprosessen

Saksbehandling

Hjelpetiltak omfatter ulike tiltak som barnevernet  igangsetter for å avhjelpe mangler i forhold til barnets behov. Hjelpetiltakene er frivillige og kan ikke igangsettes uten samtykke fra den/de som har den daglige omsorgen for barnet.

Dersom hjelpetiltak ikke nytter, og/eller foreldrene ikke samtykker til hjelpetiltak og barnevernet vurderer at det uten hjelpetiltak vil være alvorlige mangler i barnets omsorgssituasjon, vil barnevernet fremme sak om omsorgsovertakelse etter barnevernloven § 4-12. Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda (statlig) for barnevern og sosiale saker avgjør saken.

Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker er et domstollignende organ som ledes av en jurist. Nemnda er sammensatt av ett medlem fra det sakkyndige utvalg og ett medlem fra det alminnelige medlemsutvalg.