Gå tilbake til:
Du er her:

Etter søknad fra barneverntjenesten eller NAV kommune (sosialtjenesten) etablerer DUE-tiltaket, Der Ungdommen Er, et prosjekt rundt den enkelte ungdom. Det legges til rette for at utsatt ungdom skal få et helhetlig, koordinert  og individuelt tilpasset tilbud om oppfølging i eget nærmiljø. Hver enkelt ungdom får en egen koordinator / kontaktperson som har relevant utdanning og erfaring fra arbeid med målgruppen. DUE er er tilgjengelig 24 timer i døgnet.

Utekontakten i Bergen har ansvaret for driften.

Kriterier og vilkår

Aktuelle ungdommer må  være hjemmehørende i Bergen kommune, være mellom 16 og 23 år og oppfylle  et eller flere av følgende kriterier: 

  • Står i fare for å utvikle problematikk som kvalifiserer til opphold i institusjon.
  • Trenger videre oppfølging etter endt opphold i barnevernstiltak, institusjon eller fengsel.
  • Har behov for behandling for rusmiddelavhengighet og/eller psykiske vansker
  • Mangler bolig og / eller har behov for oppfølging i bolig.
  • Mangler et meningsfult aktivitetstilbud på dagtid

Ungdommens egen motivasjon, samt faglige vurderinger, vektlegges ved inntak.

Om søknadsprosessen

Kontakt barnevernstjenesten eller NAV kommune. Etter vurdering av hjelpebehov sender barneverntjenesten eller NAV kommune søknad til DUE-tiltaket.

Søknadsfrist

 Søknader behandles fortløpende.

Saksbehandling

Ved ledig plass i tiltaket innkalles det til en informasjonssamtale der ungdom, innsøkende instans og DUE deltar. Videre blir det kalt inn til kartlegging, og deretter en tilbakemeldingssamtale hvor ungdom deltar sammen med DUE. Målsetningen med prosessen er:

  • Avklare om DUE er riktig tiltak
  • Avklare ønsker og behov for oppfølging.
  • Avklare ønsker og behov i forhold til valg av koordinator.

Etter kartlegging sendes skriftlig svar til innsøkende instans, og ved tilbud om plass, oppstartsdato og innkalling til oppstartsmøte.

For mer informasjon kontakt:

Cecilie Nilsen / avdelingsleder
Tlf. 55 56 86 13 / 47 63 38 07
E-post: Cecilie.Nilsen@bergen.kommune.no

Vedtak som er fattet kan påklages. Klagen fremsettes muntlig eller skriftlig til NAV kommune eller barnevernstjenesten. 

Klagemulighet

Vedtak som er fattet kan påklages. Klagen fremsettes muntlig eller skriftlig til NAV kommune eller barnevernstjenesten.