Gå tilbake til:
Du er her:

Familieråd er en beslutningsmodell der familien og nettverket gis mulighet til selv å finne løsninger og ta ansvar for det som er utfordrende og som en ønsker hjelp til. Det er modell som myndiggjør, ansvarliggjør og mobiliserer nettverket til barn og unge.

Det arrangeres et møte hvor familien samles med slekt og andre som er av betydning for barnet, for å drøfte seg fram til en felles plan som skal bedre barnets livssituasjon.

Det blir utnevnt en koordinator som er familiens hjelper, og som får hovedansvaret å forberede og lede deler av familierådet. Møtet gjennomføres ut fra en spesiell struktur og målsetning. Prosessen i familieråd involver den utvidete familien og betydningsfulle andre i oppfølgingen av barnet.

Familierådets utgangspunkt er å styrke barnets og familiens innflytelse på beslutninger som tas, og gi informasjon, mobilisere ressurser og skape åpenhet vedrørende tiltak og ansvarsfordeling.

Det er det offentlige hjelpeapparatet som tar initiativ til et familieråd. Initiativtaker fra det offentlige kan være helsestasjon, skolehelse, skole, politi, barnevern m.fl.

Initiativtaker sammen med barnet og familien har blitt enige om oppdraget, og hvilke spørsmål familierådet skal drøfte.

I hvilke saker kan familieråd benyttes?

Familieråd kan benyttes når man ikke vet  hva man skal eller kan gjøre, og er bekymret. Tema kan være depresjon hos foresatte eller ungdom, alvorlig sykdom i familien, pc og databruk, skoleskulk, foreldrekonflikter, bekymring for utvikling av psykisk sykdom, vennemiljø og/eller mangel på venner, tristhet, konflikter, konsentrasjonsproblemer, atferdsendringer, overvekt, mangelfulle rutiner og oppfølging i hjemmet.

Et familieråd kan brukes i alle typer barnevernssaker og for barn og ungdom i alle aldersgrupper inntil fylte 23 år. En koordinator som ikke arbeider i barneverntjenesten, hjelper familien til å finne fram til hvem som skal inviteres og hva som er deres ansvar og oppgaver.

Familierådets 5 prinsipper:

1.Barnets medvirkning. Barnets rett til å bli hørt og å uttale seg om beslutninger som vedrører dem, skal i varetas ved at det velges en støtteperson for barnet, fra barnets eget nettverk.

2. Den utvidete familie blir invitert til familieråd. Dette innbefatter slekt og betydningsfulle andre, i tillegg til kjernefamilien.

3. Familien får bistand av en nøytral koordinator til å planlegge og gjennomfører familierådet.

4. I den andre delen av familierådet drøfter den utvidete familien saken, uten at de profesjonelle er til stede.

5. Familiens drøftinger skal munne ut i en handlingsplan.

Kriterier og vilkår

Familien må ha kontakt med barneverntjenesten i Bergen.

Om søknadsprosessen

Har du kontakt med barneverntjenesten kan du når som helst ta opp ønske om å få gjennomført et familieråd.

For mer informasjon, trykk på følgende link : Bufetat/familieråd

eller kontakt

Ellen Rødland, leder for koordinatorbanken i Bergen kommune, tlf. 55 56 68 03 eller via e-post til: ellen.rodland@bergen.kommune.no

Lover og retningslinjer

Det er ikke en lovfestet plikt for kommunen å tilby familieråd.

Familieråd er en modell som ivaretar barns rett til å bli hørt i barnevernssaker.  I henhold til barnevernslovens § 6-3 skal et barn som er fylt 7 år, og yngre barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter, informeres og gis anledning til å uttale seg før det tas avgjørelse i sak som berører ham eller henne.

Bergen kommune ser på familieråd som et hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester.

 

Lover