Gå tilbake til:
Du er her:

Fosterforeldre

Har du eller dere lyst til å søke om å bli fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Fosterhjem er private hjem der barn skal bo og få omsorg på grunnlag av barneverntjenestens beslutning om hjelpetiltak eller i forbindelse med omsorgsovertakelse.  Fosterbarn er forskjellige, og det trenges derfor ulike typer familier. Den kommunen som fosterhjemmet ligger i, har ansvaret for godkjenning og tilsyn av hjemmet.  Statlig barnevern (Bufetat) har ansvaret for nødvendig rekruttering og opplæring.

Barneverntjenesten skal alltid vurdere om det er noen i barnets familie eller nettverk som kan være fosterhjem for barnet eller ungdommen som trenger en fosterfamilie. Dersom du kjenner til at et barn i din familie eller nettverk skal flytte i fosterhjem er det viktig at barnevernet får vite om at du/dere vurderer å bli barnets fosterforeldre.

Oppgaven passer for personer som har særlig evne til å gi barn et trygt og godt hjem, og som kan løse omsorgsoppgavene i samsvar med barnets behov og med de forutsetninger som er lagt til grunn for oppholdets varighet mm

Kriterier og vilkår

Fosterforeldre vurderes alltid nøye opp mot det enkelte barns særskilte behov. De viktigste kravene til fosterforeldre er en stabil livssituasjon med et sosialt nettverk rundt seg og trygg lokal forankring, uansett om de er samboere, enslige eller gift.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest og helseattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Bufetat har et særlig ansvar for å gi opplæring til potensielle fosterforeldre.  Gjennom slik opplæring vil du/dere få bistand til å avgjøre om fosterhjemsarbeid vil passe for din familie.

For mer informasjon om fosterhjemsordningen og hvordan man kan bli fosterforeldre for et barn eller en ungdom, se http://www.bufdir.no/fosterhjem/.  Her vil du finne utdypende regler for fosterhjem (lov, forskrift, retningslinjer og rutinehåndbok for fosterhjemsarbeid) og hvor du henvender deg for å komme i kontakt med din lokale fosterhjemstjeneste.