Gå tilbake til:
Du er her:

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Hovedregelen er at barn og foreldre har rett til samvær med hverandre når barnet er plassert utenfor hjemmet med hjemmel i barnevernloven. Samværsretten er forankret i det biologiske prinsipp og bygger på at det har en egenverdi for barnet å få opprettholde kontakt med sine biologiske foreldre. Det er fylkesnemnda som vedtar samværsordningen mellom barnet og foreldrene, og eventuelt med andre som barnet skal ha samvær med. Selv om hovedregelen som nevnt er at barn og foreldre har rett til samvær med hverandre, kan fylkesnemnda også begrense eller helt avskjære retten til samvær, og den kan også bestemme at foreldrene ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er plassert.

Barneverntjenesten skal påse at samværet gjennomføres i tråd med fylkesnemndas vedtak. Dersom foreldres økonomiske situsjon begrenser muligheten for samvær med barnet, kan barneverntjenesten yte nødvendige midler til dekning av foreldres utgifter ved samværet. 

Kriterier og vilkår

Hva som er best for barnet

Fastsettelsen av samvær tar utgangspunkt i barnevernloven § 4-1 som innebærer at det skal legges avgjørende vekt på hensynet til barnets beste. Samværsretten er en rettighet for både barnet og foreldrene. Når det oppstår en konflikt mellom hensynet til foreldrene og barnets beste, skal imidlertid hensynet til barnets beste være avgjørende for det samværet som fastettes.

Om søknadsprosessen

Saksbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

Etter søknad skal barneverntjenesten fatte enkeltvedtak om samværsutgifter som kan påklages til Fylkesmannen. 

Lover og retningslinjer

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse

Lover