Gå tilbake til:
Du er her:

En gravid rusbruker kan uten eget samtykke tas inn på institusjon i spesialisthelsetjenesten. Den gravide kan holdes tilbake i institusjonen under hele svangerskapet. 

Det er Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som fatter vedtaket etter anmodning fra NAV sosialtjenesten. 

Formålet er å hindre eller begrense sannsynligheten for at barnet blir født med skade.

Ellers legges det vekt på at kvinnen tilbys tilfredsstillende hjelp for sin rusmiddelavhengighet og settes i stand til å ta vare på barnet.

Pris

Opphold i døgninstitusjon i spesialisthelsetjenesten er gratis for pasienten.

Kriterier og vilkår

  • Den gravides rusmiddelbruk må være av en slik art at det er overveiende sannsynlig at barnet blir født med skade

  • Frivillige hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig

    Eksempler på frivillige hjelpetiltak kan være rusmiddeltesting, oppfølging av forsterket helsestasjon, poliklinisk behandling eller frivillig døgnbehandling i rusmiddelinstitusjon

Om søknadsprosessen

Klagemulighet

Vedtak fattet av Fylkesnemnda om tilbakeholdelse av gravid rusmiddelavhengig i institusjon kan bringes inn for Tingretten i første instans, både av den gravide kvinnen og av kommunen. Klage på et midlertidig vedtak stiles til Fylkesnemnda og behandles der.

Lover og retningslinjer

Se spesielt
helse- og omsorgstjenesteloven kap. 10 - Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige
spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a De regionale helseforetakenes ansvar for spesialisthelsetjenester

Lover

Retningslinjer

Forskrifter