Gå tilbake til:
Du er her:

Familieveiledning

Når barn på grunn av forholdene i hjemmet, eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Foreldreveiledning  kan hjelpe foreldre med å etablere et godt samspill og gode relasjoner til sine barn. Veiledningen  bidrar til å styrke foreldrene i foreldrerollen. Det satses på å endre barns livssituasjon ved å å forbedre oppvekstforholdene i hjemmet.

Andre hjelpetiltak kan være støttekontakt, besøkshjem og økonomisk hjelp.

Tiltakene som barnevernstjenesten setter inn skal velges ut fra hva barnet trenger, og hvordan man tror situasjonen best  kan løses i forhold til den enkelte.

Barneverntjenesten i Bergen har prioritert å bygge ut tiltak som skal bidra til å styrke foreldres evne til å gi god omsorg. Barnevernstjenesten kan fatte vedtak om at foreldre skal  få hjelp og støtte fra familieveiledere som har kompetanse i å veilede på  ulike problemområder, som for eksempel samspillsvansker og atferdsvansker.

Gravide og småbarnsforeldre kan også få tilbud om opphold på et barn og foreldresenter. Dette er en institusjon hvor foreldre og barn bor sammen og hvor foreldre får opplæring i stell, barneoppdragelse og hvordan barnet kan ivaretas på en trygg og god måte.

Kriterier og vilkår

Barnet må ha vanlig bosted i Norge og bo her.

Hjelpetiltak vil også kunne gis til barn som oppholder seg i Norge  og som er flyktninger eller er internasjonalt fordrevne, eller når barnets vanlige bosted ikke lar seg fastsette.

Grunnlaget for et vedtak om hjelpetiltak fra barneverntjenesten skal være en gjennomført undersøkelse med konklusjon om at barnet har behov for tiltak og vil kunne nyttegjøre seg tiltak fra barneverntjenesten.

En søknad om hjelpetiltak vil bli underlagt det samme regelverk som øvrige tiltak fra barneverntjenesten.

Barneverntjenesten skal ikke gjøre en undersøkelse mer omfattende enn meldingens innhold tilsier. 

Tiltakene retter seg mot barn og unge under 18 år.

Når ungdommen samtykker, kan tiltak som er iverksatt før man har fylt 18 år, opprettholdes eller erstattes av andre tiltak inntil ungdommen har fylt 23 år. Tiltak for unge over 18 år kan sees på som ettervernstiltak.

Om søknadsprosessen

Foreldre, venner, naboer, barnehage/skole, helsestasjon osv. som ser at et barn trenger et hjelpetiltak, kan melde fra til barnevernstjenesten.

Barneverntjenesten har plikt til å følge opp en melding eller en henvendelse fra foreldre som trenger hjelp.

Barnet skal få tilstrekkelig og tilpasset informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for sine synspunkter.

Barnets foresatte kan be om hjelp fra barneverntjenesten.  Man henvender seg til barneverntjenesten i den bydelen der barnet bor.
Nettsidene til barneverntjenestene

Dersom en annen enhet eller etat anbefaler at det søkes om barneverntjenester, skal foresatte likevel stå som søker. Det kan være nyttig at det vedlegges et anbefalingsskriv fra den etaten som kjenner barnets situasjon godt.

Saksbehandling

Når barneverntjenesten mottar en melding fra for eksempel en barnehage, skole, politi, barn/unge, foreldre eller anonym melder, vurderes det innen en uke om meldingen/søknad skal følges opp. Barnevernstjenesten skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Innhentingen gjøres i en undersøkelse.
Kommunen skal undersøke saken så snart som mulig og senest innen 3 måneder. I særlige tilfeller kan fristen være 6 måneder.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du henvende deg til lokal barneverns-tjeneste innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder barnevernstjenesten sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Bergen kommune har et eget byombud som du kan ta kontakt med for råd og veiledning dersom du opplever at det har blitt gjort feil eller urett mot deg fra den kommunale forvaltningen.

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se spesielt barnevernloven § 4-4, § 6-9 og kapittel 4.

Rutinehåndbok for barneverntjenesten i kommunene

Lover

Har du spørsmål?

Kontakt Etat for barn og familie

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 2

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:00.