Gå tilbake til:
Du er her:
Meld fra til barnevernet

Hvis noen får kjennskap til at barn og unge har det vanskelig i hjemmet eller i sitt nærmiljø, har man som privatperson et ansvar for å melde fra.  Offentlige ansatte, fastleger og andre som på grunn av sitt yrke kommer i kontakt med barn og unge som blir  utsatt for omsorgssvikt, har  plikt til å melde fra til barnevernet i samsvar med særlov for den enkelte yrkesgruppe.

Omsorgssvikt er blant annet dersom:

  • barnet eller den unge utsettes for overgrep, vold eller er vitne til vold i hjemmet
  • barn og unge som lever med foreldre som på grunn av rus, psykisk sykdom eller av andre grunner ikke er i stand til å gi barnet en forsvarlig omsorg
  • unge som risikerer å bli tvangsgiftet
  • barn som kan bli utsatt for kjønnslemlestelse
  • barn og unge som kan være seksuelt misbrukt
  • barn som ikke får nødvendig helsehjelp eller skolegang

Du kan sende en bekymringsmelding til barnevernstjenesten. Meldingen kan være skriftlig eller muntlig over telefon eller ved personlig oppmøte. Den kan også være anonym. Vi har ikke et eget søknadsskjema for slike meldinger.

Barnevernvakten har har laget et skjema du kan benytte - klikk her

Bekymringsmeldingen sender du til den lokale barnevernstjenesten:

Arna og Åsane

Bergenhus og Årstad

Fana og Ytrebygda

Fyllingsdalen og Laksevåg

I tillegg har kommunen en egen barnevernvakt som kan kontaktes ved behov for akutt hjelp eller støtte på kveldstid, i helger og høytider.

Om søknadsprosessen

Foreldre som i perioder har behov for å søke støtte og bistand for å ivareta foreldreoppgavene på en god måte, kan henvende seg til barneverntjenesten i den bydelen de bor.

Barnevernstjenesten i Bergen

Barnevernsvakten yter også akutthjelp til barn og unge og deres familier.

Barnevernvakten i Bergen

Alarmtelefon for barn og unge:

Saksbehandling

Når barneverntjenesten mottar en melding om at barn og unge har det vanskelig, skal de snarest og senest innen en uke vurdere om meldingen skal følges opp med en nærmere undersøkelse.  Hvis barnevernet finner grunn til det blir det foretatt en mer omfattende undersøkelse og iverksettelse av tiltak. Henvendelser til barnevernvakten kveld eller natt om akutte situasjoner, vurderes umiddelbart.

Privatpersoner som har sendt skriftlig melding til barnevernet, vil få en tilbakemelding innen tre uker om at meldingen er mottatt.  Offentlige tjenestemenn eller instanser har krav på skriftlig tilbakemelding om barnevernets vurdering av meldingen.

Lover og retningslinjer

Se barnevernloven §§ 4-2, 4-3, 6-4, 6-7 og 6-7a.

Lover

Forskrifter

Meld fra til barnevernet