Gå tilbake til:
Du er her:
Vielser i Bergen kommune

Stortinget vedtok i juni 2017 endringer i ekteskapsloven som innebærer at ansvaret for gjennomføringen av borgerlige vielser overføres fra domstolene til kommunene. Lovendringen trer i kraft 1. januar 2018.

I Bergen kommune er ansvaret for gjennomføringen av borgerlige vielser lagt til ordfører, varaordfører og andre vigslere som er oppnevnt av bystyret.

Sted for seremonien
I en overgangsfase vil vigselsrommet i Bergen tinghus bli benyttet til vielser på fredager. 

Som en hovedregel gjennomføres vielser i lokaler kommunen har avsatt til formålet. Unntaksvis kan det avtales annet sted for vielsen som ivaretar seremoniens høytidelighet. Vielser utendørs kan avtales hvis det finnes en innendørs reserveløsning.

Tidspunkt for vielsene
Vielsene vil hovedsakelig foregå på fredager mellom klokken 12.00 og 15.00. 

Gjennomføring av vielsen
Etter at tidspunkt og sted for vielsen er avklart, får brudeparet tildelt en kommunal vigsler. Brudeparet har ikke anledning til selv å velge hvem av kommunens vigslere som skal gjennomføre seremonien, men det er mulig å oppgi ønske om en bestemt vigsler.

Før et par kan gifte seg, må de ha gyldig prøvingsattest og gyldig legitimasjon. Under vielsen må begge parter være til stede og ha to vitner. Les mer om dette under fanen Kritierier og vilkår. 

 

Pris

Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vielser. Vielsen er gratis dersom en av partene har bostedsadresse i Bergen og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap her.

For andre koster det 2500 kroner å bli viet av kommunens vigslere. Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før vielsen. Bergen kommune kan kreve at brudeparet dekker ekstrakostnader for vielser utenfor vanlig vielsestid og reisekostnader dersom vielsen gjennomføres andre steder enn i de lokaler som er avsatt til vielser.

Tolk
Ved behov for tolk dekkes kostnadene av brudefolkene.

Kriterier og vilkår

Prøvingsattest 
Alle som skal gifte seg, må oppfylle vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndighetene som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt og utsteder en prøvingsattest.

Prøvingsattesten bestiller dere hos Folkeregisteret ved deres lokale skattekontor. Vi anbefaler at dere er tidlig ute, men ikke tidligere enn fire måneder før giftemålet. Det er fordi en prøvingsattest er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på tidspunktet for vielsen.

Dere kan lese mer og bestille prøvingsattest her: skatteetaten.no.
Forventet behandlingstid er minst to til tre uker.

Send den originale prøvingsattesten til Bystyrets kontor, postboks 7700, 5020 Bergen.

Vitner og gyldig legitimasjon
Begge brudefolkene samt to myndige vitner må være til stede under vielsen.

Brudefolkene må vise gyldig legitimasjon, enten pass, førerkort eller bankkort med bilde, før vielsen kan gjennomføres.  Legitimasjon skal forevises på vielsesdagen.

Hvis noen av disse vilkårene ikke er oppfylt, må vielsen utsettes. 

Gjennomføring av vielsen
Under vielsen brukes Det borgerlige vigselsformularet, lest av vigsler under seremonien. Seremonien kan vare inntil 15 minutter, inkludert eventuelt innslag av for eksempel tekst og musikk.

Den som gjennomfører vielsen, skal kontrollere at brudeparet er de som er legitimert.

Etter at vigsler har erklært brudeparet som rette ektefolk, skal vigselsboken underskrives av brudeparet, vitnene og vigsleren. Brudeparet får en midlertidig vielsesattest i underskrevet stand. Den originale blir tilsendt i posten fra Folkeregisteret.

Kommunale vigslere kan ikke nekte å gjennomføre vielser for brudefolk som oppfyller kravene i ekteskapsloven og bestemmelser gitt i disse retningslinjene.

Har du spørsmål?

Kontakt Bystyrets kontor

Vis i kart

Besøksadresse:
Rådhusgaten 10
Sentralbordet er betjent mellom 09.00 og 11.00 og mellom klokken 12.00 og 14.00.

Vielser i Bergen kommune