Gå tilbake til:
Du er her:

Boligfinansiering

Startlån for kjøp av bolig

Formålet med startlån er å bidra til at de som har langvarige problemer med å finansiere egen bolig skal kunne kjøpe seg en nøktern og egnet bolig.

Startlån gis også til refinansiering av gjeld hvis man står i fare for å miste boligen, samt til utbedring/tilpasning av bolig som er nødvendig for å bli boende i boligen, f.eks. på grunn av redusert funksjonsevne.

Varig økonomiske vanskeligstilte husstander kan innvilges etableringstilskudd, slik at de sammen med startlån, kan få mulighet til å kjøpe seg eller beholde en egnet og nøktern bolig.

Tilskudd kan også gis til nødvendige tilpasninger i hjemmet på grunn av redusert funksjonsevne.

Tilskudd er strengt behovsprøvd

Startlån kan søkes elektronisk eller på papirskjema.  

Pris

Etableringsgebyr er p.t. 0,5 % av lånebeløpet, maksimalt kr. 2.500,-. Termingebyret er p.t. kr 45.-

Kriterier og vilkår

Målgruppen for startlån er de som ikke kan få lån, eller har langvarige problemer med å få lån eller tilstrekkelig lån, i ordinære finansinstitusjoner. Dette kan være:

  • økonomisk vanskeligstilte husstander
  • barnefamilier med lav inntekt
  • enslige forsørgere
  • personer med nedsatt funksjonsevne
  • flyktninger (kan søke uten å værer norsk statsborger)
  • personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag

Manglende egenkapital for å kunne få lån i bank er ikke i seg selv tilstrekkelig for å få Startlån.

Innvilgelse av startlån forutsetter at husstanden har en brutto årsinntekt under veiledende inntektsgrenser (se brosjyre om startlån under Regelverk). Inntektsmuligheten relatert til helse og livssituasjon må være utnyttet fullt ut.

Muligheten for sparing må være benyttet innenfor de mulighetene man har når alle nødvendige utgifter til livsopphold er dekket.

Husstandens inntekt må være stabil og forutsigbar over tid. Husstanden må ha betjeningsevne for lån til bolig etter at utgifter til livsopphold og øvrige utgifter er dekket.

Kommunen tilbyr hel eller delfinansiering. Lånemulighet i bank skal benyttes.

Boligen må ligge i Bergen kommune, og være godkjent som helårsbolig. Det er en forutsetning at man selv bor i boligen. Ved utflytning må lånet innfris.

Startlån kan gis til erverv av egnet og nøktern bolig, med maksimal låneutmåling på inntil kr. 2.500.000,-. Boligens verdi/kjøpesum kan ikke oversige kr 2 750 000,- inkludert andel fellesgjeld selv om deler av kjøpesummen lånes eller dekkes av egenkapital.

Kjøpesum må ikke overstige takst/prisantydning med mer enn 15 %. Har boligen behov for utbedring kan kjøpesummen ikke overstige takst/prisantydning.


Det forutsettes at egenkapital over kr. 50.000,- benyttes til kjøp av bolig.

Startlånet kan nedbetales over inntil 30 år, og det kan velges flytende eller fast rente. Renten følger Husbankens rentefot tillagt 0,25 %. Lånet gis ikke med avdragsfritak.

Etableringsgebyr er p.t. 0,5 % av lånebeløpet, maksimalt kr. 2.500,-. Termingebyret er p.t. kr 45.-

I særlige tilfeller kan lånet innvilges med 50 års nedbetalingstid.

Du finner lånekalkulator på Husbankens nettside. Bergen kommune bruker p.t. en kalkulasjonsrente på 5,5 %.

Etableringstilskudd er rente og avdragsfritt og nedskrives med 5 % pr. hele år som låntaker bor i boligen.

Tilskudd til tilpasning nedskrives med 10 % pr hele år.

 

Om søknadsprosessen

Du kan søke om startlån på to måter. Enten elektronisk via lenke på Husbankens sine sider eller på papirskjema som sendes eller leveres til Boligetaten.

Alle medlemmer i husstanden må fremkomme i søknaden. Ektefeller og samboere må søke sammen. Dette selv om en ikke bor sammen på søknadstidspunktet.

Det kan ikke søkes om startlån sammen med søsken, foreldre eller andre voksne som man ikke kan anses for å leve i et ekteskapslignende forhold med.

Alle inntekter/faste utgifter og formuesforhold må oppgis og dokumenteres, samt andre opplysninger som belyser den økonomiske og sosiale situasjon. Dette gjelder også fremtidige endringer.

Foreligger det særlige boligsosiale forhold må dette angis i søknaden under særlige opplysninger og dokumenteres.

Er søknaden mangelfull må vi innhente flere opplysninger og dokumentasjon før den kan behandles. 

Se veiledning til søknad om startlån og tilskudd for hvilken dokumentasjon som er nødvendig.

Vedtak fattes i h.h.t. gjeldende regler.

 

Søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Søknadene behandles fortløpende.

Søknad sendes til

Boligetaten
Postboks 7700

5020 Bergen

Besøksadresse: Domkirkegaten 6 a

Telefon : 55 56 65 76

E-post: boligetaten@bergen.kommune.no
 

Åpningstider:
Vintertid, 01.10-31.03: kl. 09.00- kl.15.00(mandag fra 09.30)

Sommertid, 01.04-30.09: kl. 09.00- kl.14.30(mandag fra 09.30)

Før du har sendt inn en søknad, skjer all kontakt med Boligetaten via kundesenteret.

Etter at du har fått tilbakemelding fra Boligetaten, skjer all kontakt med saksbehandler som har sendt deg tilbakemeldingen.

Saksbehandling

Når søknaden er mottatt hos Boligetaten sendes det ut et brev om at søknaden er mottatt, samt en orientering om forventet saksbehandlingstid.

Er det behov for ytterligere opplysninger eller dokumentasjon, vil det bli sendt ut et brev om dette. 

Får vi ikke inn tilstrekkelig dokumentasjon innen rimelig tid etter at brevet er sendt ut, vil søknaden bli avvist.

Når søknaden er tilstrekkelig dokumentert, vil det bli fattet et vedtak.

Er vilkårene for å få startlån oppfylt vil det bli fattet et vedtak med en forhåndsgodkjenning som angir hva man kan få låne. Først da kan man begynne å se etter bolig og legge inn bud. Er man usikker om budet vil bli akseptert av  Boligetaten, er det viktig å kontakte Boligetaten på forhånd.

Har man en konkret bolig man ønsker å kjøpe/overta eller det er refinansiering, vil det som regel bli fattet et vedtak som er knyttet til denne boligen.

 

Saksbehandlingstid

Kommunen behandler søknaden så snart tilstrekkelig dokumentasjon er mottatt.

Saksbehandlingstiden vil variere.

Hvis søknaden ikke kan behandles innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om  dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at søknaden blir behandlet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Klagen må være skriftlig og signert. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens klagenemnd for behandling.

 

Lover og retningslinjer

Startlån og tilskuddsordningen reguleres av forskrift om startlån av 2014 og av forskrift om tilskudd til etablering og tilpasning av bolig av 2011.

Bergen kommune har egne retningslinjer for tildeling av Startlån og tilskudd. Sist fastsatt i byrådssak 1304/16.

 

Lover

Retningslinjer

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Boligetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Domkirkegaten 6A - Vi holder åpent fra 09:00 til 14:30.
Mandager åpent fra kl. 09:30.

Telefonen betjenes fra 08:00 til 14:30.

Startlån for kjøp av bolig