Gå tilbake til:
Du er her:

Skal du bygge, endre eller øke bruken av en avkjørsel fra kommunal veg, må du søke til Bymiljøetaten. 

Bergen kommune er testkommune i et pilotprosjekt i regi av Statens vegvesen, som skal gjøre det enklere å søke om avkjørsel. Nedenfor finner du lenke til nytt søknadsskjema.

Pris

Tjenesten er gratis

Kriterier og vilkår

Når det skal bygges en avkjørsel fra en kommunal veg, er det viktig at denne bygges slik at trafikksikkerheten for alle som ferdes langs vegen er ivaretatt. 

Alle tilpasninger til veg og fortau skal i gjøres på egen eiendom. Tilpasninger skal gjøres slik at vegens tekniske standard og funksjon opprettholdes.

På bakgrunn av dette stilles det krav til frisikt, svingradius og lengdeprofil når det skal bygges nye avkjørsler. I tillegg stilles det tekniske krav til opparbeidelsen av avkjørselen og snumulighet på egen grunn.

Se veileder "Krav til avkjørsel" under retningslinjer.

Om søknadsprosessen

Skal du søke benytter du det elektroniske skjemaet på siden.

Ved utvidet/endret bruk av eksisterende avkjørsel gjelder samme krav som ved bygging av ny avkjørsel.

For at søknad om avkjørsel fra kommunal veg skal behandles, må den inneholde følgende:

  • Beskrivelse av planlagt tiltak
  • Situasjonskart i målestokk 1:500. Avkjørsel tegnes inn med bredde, frisikttrekant og svingradius i henhold til veileder «Krav til avkjørsel». Bygg og eventuelle sikthindringer må vises på situasjonsplanen
  • Tegning av avkjørselens lengdeprofil i målestokk 1:500/1:100

Søknaden vil ikke bli behandlet før den er komplett. Trenger Bymiljøetaten ytterligere opplysninger vil du få beskjed om dette.

Når arbeidet med godkjent avkjørselen er utført skal du sende ferdigmeldingsskjema til Bymiljøetaten.

Bymiljøetaten gir vedtak når søknaden gjelder innenfor uregulert område eller gjelder utvidet bruk av eksisterende avkjørsel. Bymiljøetaten gir uttalelse når søknaden gjelder innenfor regulert område.

Lover og retningslinjer

Vegloven § 40 -43 gir lovhjemmel for at vegmyndigheten kan sette krav til utforming, bygging og vedlikehold av avkjørsler.

Vegloven §40-43 gir lovhjemmel for at vegmyndigheten kan sette krav til utforming, bygging og vedlikehold av avkjørsel.

 

 

Lover

Retningslinjer

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Bymiljøetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.
Åpningstidene gjelder hverdager. I april flytter Bymiljøetaten til Johannes Bruns gate 12.

Telefonen betjenes fra 07:45 til 15:30.