Gå tilbake til:
Du er her:

- kan du være din egen byggesaksbehandler?

Bygge uten byggesøknad

Du kan gjennomføre en rekke tiltak (byggearbeider) uten å søke om bygge-tillatelse. Vær oppmerksom på at det i deler av Bergen er flere arealplaner som har strengere regler for søknadsplikt enn det som kommer frem i de nye forskriftene. Det er derfor viktig at du kontrollerer hvilke regler som gjelder for eiendommen din.

Husk at du som tiltakshaver har ansvar for at tiltaket ikke strider mot:

 • plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter
 • kommuneplanens arealdel og andre arealplaner
 • gitte tillatelser og dispensasjoner
 • annet regelverk

Sjekk om du kan være din egen byggesaksbehandler eller om du må søke kommunen om byggetillatelse:

Garasjer, boder og andre frittstående bygninger med areal som er mindre enn 50 m2

Se hvilke regler som gjelder i en trinnvis veileder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Tilbygg med areal som er mindre enn 15 m2

Se hvilke regler som gjelder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Hvilke andre arbeider du kan gjøre uten å søke om byggetillatelse?

Se hvilke regler som gjelder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Sender du søknad er det gebyrbelagt

Se prisinformasjon under.

Er du i tvil?
Lurer du på om det du ønsker å bygge er lovlig i forhold til arealplanene på eiendommen din kan du:

 • Møte opp hos Plan- og bygningsetaten i Allehelgensgate 5, for 15 minutter gratis veiledning.
 • Sende en forespørsel om planlagte byggearbeider er søknadspliktige». Dette er gebyrbelagt.  
 • Bestille en forhåndskonferanse (møte) med kommunen. Dette er gebyrbelagt.

Eier du flere eiendommer?
Hvis du eier flere eiendommer ved siden av hverandre og de er registrert med ulike gnr/bnr, kan du bare bygge uten å søke på den eiendommen hvor det står et hus fra før. Ønsker du å slå sammen eiendommer, se Sammenslåing av eiendom.

Pris

 • Gjør du alt selv er det gratis
 • 15 minutters veiledning i kundesenteret til Plan- og bygningsetaten i Allehelgensgate 5 er gratis.
 • Bestille en forhåndskonferanse (møte) med kommunen. Dette er gebyrbelagt, se Gebyrregulativet.
 • Sender du inn en byggesøknad for arbeider som viser seg å ikke være søknadspliktig, vil du få skriftlig tilbakemelding. Denne behandlingen er gebyrbelagt, se Gebyrregulativet , kapittel 3 § 3-24 «Avsluttet sak før realitetsvedtak».

Kriterier og vilkår

Sjekk arealplaner og matrikkelinformasjon

 • Før du kan bygge uten å søke må du være sikker at det du ønsker å bygge ikke bryter med kommunale arealplaner og bestemmelser. Disse finner du på Min Side her på kommunens nettsted. Du finner også arealplaner og bestemmelser via det digitale planregisteret (skriv inn ditt gårds- og bruksnummer i søkebildet). Vårt digitale planregister er ikke komplett. Har du informasjon om reguleringsplaner og endringer som ikke er digitalisert, ber vi deg ta kontakt med Plan- og bygningsetaten.
 • "Hvilken plan gjelder for min eiendom?"- illustrasjon
 • Sjekkliste - Dette bør du kontrollere i planene som gjelder for eiendommen din.
 • Ønsker du en sammenfatning av planinformasjon (planer på eiendommen, arealformål, hensynssoner og infrastruktursoner i kommuneplanen, tomteareal, plankart og tegnforklaring), kan du kjøpe «Planinformasjon med plankart og tegnforklaring» i kartbutikken.
 • Informasjon om hvor stort bruksareal (BRA) du har finner du i «Elektronisk utskrift matrikkel, teknisk informasjon fast eiendom» også i kartbutikken.

Dette må du også finne ut av

 • Har du spørsmål om eiendomsgrenser eller vil bestille oppmålingsforretning, se Oppmålingsforretning - grensepåvisning.
 • Hvis du planlegger å bygge i nærheten av offentlige vann- og avløpsledninger, kontakt Vann- og avløpsetaten på va-kundeservice@bergen.kommune.no.
 • For spørsmål om naturmangfoldloven eller om avkjørsler og avstand til kommunal veg i uregulert område, kontakt Bymiljøetaten
 • For spørsmål om kulturmiljø, kulturlandskap og antikvariske forhold, kontakt Byantikvaren.
 • Har du spørsmål om automatisk fredet bygrunn eller kulturminneloven, kontakt Riksantikvaren.
 • Spørsmål om avkjørsler og avstand til riks- eller fylkesveger rettes til Statens vegvesen på e-post firmapost-vest@vegvesen.no 
 • For spørsmål  om avstand til jernbane, kontakt Jernbaneverket.
 • Spørsmål om avstand til Bybanen stilles til Bybanen.

Snakk med naboene før du bygger

Se grannelova.

Når du er ferdig å bygge

For garasjer, boder og andre frittstående bygninger som er mindre enn 50m2 og for tilbygg som er mindre enn 15 m2, må du informere kommunen om hva du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Du benytter den digitale løsningen Rett i kartet . Du må logge inn og registrere en ny bruker.

Om søknadsprosessen

Hva skjer hvis det du har bygget uten å søke blir omstridt?

Dette skjer hvis naboer klager:

 • Kommunen tar standpunkt til om innvendingene er relevante og vurderer om tiltaket er unntatt søknadsplikt.
 • Dersom kommunen ikke vil gripe inn, skal den som har klaget få beskjed om dette.
 • Dersom kommunen vil gripe inn, skal du som tiltakshaver få anledning til å uttale deg til de klagen(e) og/eller kommunens vurderinger.
 • Kommunen kan la være å forfølge saken hvis tiltaket er av mindre betydning, jamfør Plan- og bygningsloven§ 32-1. Du kan ikke klage på dette, fordi det ikke er et vedtak.
 • Hvis det du har bygget er i strid med et klart forbud eller påbud i arealplaner, kan du bli ilagt gebyr (jamfør Byggesaksforskriften §16-1 Bokstav G).
 • Om kommunen vil gripe inn, skal du få skriftlig beskjed om dette, med informasjon om prosessen videre.
 • Kommunen tar ikke stilling til privatrettslige forhold.

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 5 - Vi holder åpent fra 08:00 til 14:45.

Bygge uten byggesøknad