Gå tilbake til:
Du er her:

Byggegrense er en grense fastsatt i vegloven eller i medhold av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Denne byggegrensen er fastsatt av hensyn til vegsystemet og trafikken og forteller hvor det ikke er tillatt å oppføre byggverk eller andre faste innretninger, uten særskilt tillatelse jf. vegloven § 30. Eksempler på «andre faste innretninger» i lovens forstand er blant annet reklameskilt, løs-kiosk, murer, vegetasjon og gjerder som hindrer fri sikt.
Byggegrensen skal ivareta de krav man har til vegsystemet og trafikken, så som vedlikehold, brøyting og sikkerhet, samt miljøet på eiendommer som grenser opp til vegen. Dette inkluderer blant annet ivaretakelse av fri sikt, vedlikehold og drift av vegen, herunder grøft, overvann, brøyting og snøopplag, arealbehov ved mulig vegutvidelse, samt naturmangfoldet langs vegen.
Hvor annet ikke er fastsatt i reguleringsplan er byggegrensen langs kommunal veg 15 meter fra midtlinjen av vegbanen, jf. veglova § 29 andre ledd. Fra midtpunktet i et vegkryss med riksveg er byggegrensen 60 meter og 40 meter i andre kryss, jf. Veglova § 29 fjerde ledd.

Om søknadsprosessen

Dersom byggesøknad krever dispensasjon fra avstand til veg etter veglova, skal søknad om dette sendes Trafikketaten. Dersom det foreligger reguleringsplan etter plan og bygningsloven for det området hvor byggverket skal oppføres, må søknad om dispensasjon fra byggegrensen sendes til Etat for byggesak og private planer. Uttalelse fra Trafikketaten bør da innhentes på forhånd og deretter legges ved søknaden til Etat for byggesak og private planer.

Gjelder dispensasjonssøknaden for byggegrensen byggverk som medfører etablering av, eller utvidet/endret bruk av eksisterende avkjørsel fra kommunal veg, må søknad om dette legges ved dispensasjonssøknaden for avstand til veg.
Søknad skal inneholde:
-brev med beskrivelse av tiltaket
-situasjonskart  M=1:500/1:1000, der plassering av bygg og veg er vist og målsatt.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende

Søknad sendes til

Bergen kommune,
Trafikketaten
Postboks 7700
5020 Bergen
E-post: trafikketaten@bergen.kommune.no

Har du spørsmål?

Kontakt Trafikketaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Neumanns gate 1 - Vi holder åpent fra 07:30 til 15:00.

Telefonen betjenes fra 07:30 til 15:30.