Gå tilbake til:
Du er her:

Flere eiendommer som har samme eier og brukes som en enhet kan sammenslåes til en eiendom. Den sammenslåtte eiendommen bør bli ett sammenhengende areal.

Hvem kan søke?
Hjemmelshavere med flere eiendommer i samme kommune.

Pris

Gratis
 

Kriterier og vilkår

  1. Før kravet blir behandlet, må dette være undertegnet av de(n) som har grunnbokshjemmel som eier(e), jf. matrikkellova § 18.
  2. Hvis noen av matrikkelenhetene har heftelser, må det ordnes opp i disse før sammenslåing kan skje, jf. matrikkelforskriften § 43, åttende ledd. Opplysninger om heftelser m.v. fås ved henvendelse til tinglysingsmyndigheten. tinglysning.no
  3. Sammen med kravet skal det følge:
    a) kart fra matrikkelen over grenser og grensemerker for de matrikkelenheter eller grensestrekninger som saken gjelder
    b) bekreftelse på at eventuell(e) hjemmelshaver(e) til bruksrett(er), herunder hjemmelshaver(e) som fester(e) er varslet,
    c) dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst sammenslåingen, jf. matrikkelforskriften § 43, første ledd.

Om søknadsprosessen

Søknadsskjema undertegnet av hjemmelshavere med vedlagt dokumentasjon sendes inn.

Krav til dokumentasjon:

  • Søknadsskjema - kan lastes ned fra internettsidene til Statens kartverk: Sammenføyningsskjema eller fås i vårt kundesenter.

 

Søknad sendes til

postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Eller til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Plan- og bygningsetaten. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal Plan- og bygningsetaten vurderer om det er grunn til å endre vedtaket. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.
Les mer om klagerett i Forvaltningsloven

Du kan også klage elektronisk.
Skjema finner du her: Erklæring om klage

 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.