Gå tilbake til:
Du er her:

Dersom du ønsker å sette opp skilt og reklame, må du søke kommunen om tillatelse. Det betyr at tiltaket ikke kan settes i gang før tillatelse er gitt av kommunen. Søknaden må utformes av et firma ("ansvarlig søker") som har kompetanse til å gjennomføre en søknadsprosess. Det kan for eksempel være en byggmester, entreprenør eller arkitekt.

I særlige tilfelle kan kommunen etter søknad gi deg personlig ansvarsrett. Det betyr at du gjennomfører tiltaket selv.

Kriterier og vilkår

For å kunne sette i gang tiltaket må søknaden (og eventuelt søknad om dispensasjon fra vilkårene) være godkjent av kommunen. Følgende vilkår må være oppfylt:

 • Nabovarsling (for skilt som har samlet skiltflate over 5m²)  må være foretatt. Arealet omfatter samtlige skilt på en fasade/eiendom, både eksisterende og nye.
 • Tiltaket må være i overenstemmelse med plan- og bygningslovens bestemmelser og skiltvedtektene. 
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel, reguleringsplan eller bebyggelsesplan, i tilfelle må det søkes om dispensasjon.
 • Skilt og reklameinnretninger med samlet areal inntil 6,5 m² montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng, kan forestås av tiltakshaver med mindre plassering kan utgjøre fare for personsikkerhet.
 • Skilt og reklameinnretninger inntil 3 m² som monteres flatt på vegg er unntatt søknadsplikt.

 

Om søknadsprosessen

Dersom du ønsker å sette opp skilt og reklame, må du ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet vil bli stående som "ansvarlig søker" og sender søknaden på dine vegne. Det vil fungere som bindeledd mellom deg som byggherre (tiltakshaver), kommunen og andre ansvarlige som skal bistå med å gjennomføre tiltaket fram til ferdigstillelse.
 

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende

Vedlegg

 • Fagmessige utførte tegninger/fotomontasje som viser før og etter situasjon  
 • Søknad om ansvarsrett
 • Eventuell søknad om lokal godkjenning
 • Basiskart
 • Eventuelle uttalelser fra andre offentlige etater
 • Dokumentasjon på utført nabovarsling (for skilt med samlet skiltflate større enn 5m²) i henhold til pbl. § 30-3
 • Beskrivelse av skilt: størrelse, materialer, farger, evt. belysning, festeanordning etc.

Tillatelse blir alltid gitt som et midlertidig samtykke til skilt og reklame. Dette betyr at kommunen kan gi pålegg om å fjerne eller endre innretningen i etterkant dersom den virker skjemmende eller sjenerende i forhold til omgivelser eller for trafikken. Eller hvis den kan medføre fare for personskade.

Søknad sendes til

Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandlingstid

Den raskeste måten å få behandlet et søknadspliktig tiltak på, er å sende inn saken som et såkalt "enkelt tiltak". For "enkle tiltak" må kommunen gi tillatelse innen tre uker. (Dette innbefatter en vurdering av hvorvidt tiltaket oppfyller kravene til å være et "enkelt tiltak".) De viktigste kriteriene her er at ingen naboer har innvendinger, samt at du har avtale med de håndverkerne (firmaene) som skal stå ansvarlig for gjennomføringen. Det kreves derfor en del arbeid før alle dokumentene sendes (ansvarsretter, kontrollerklæringer osv.). Alle andre saker skal kommunen behandle innen tolv uker. Fristen kan forlenges dersom tiltaket er særlig komplisert, krever ekstra politisk avklaring eller tillatelse eller samtykke (vedtak) fra andre myndigheter. 
 

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt til Fylkesmannen.
 

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Allehelgens gate 5 - Vi holder åpent fra 08:00 til 14:45.
I perioden 09.07-06.08: 08:00 - 12:00