Gå tilbake til:
Du er her:

Søknad med ansvarsrett

Hovedregelen er at alle søknader må sendes inn av en ansvarlig søker. Det finnes imidlertid noen unntak som gjør at du kan søke selv, se Søke om byggetillatelse på egen hånd. Enkelte mindre tiltak kan du også bygge helt uten byggesøknad, se Bygge uten byggesøknad.

Dette betyr at tiltak som påbygg, større tilbygg, utgraving (underbygg), takterrasser, boliger, større bygninger, konstruksjoner, terrenginngrep osv. må omsøkes av en ansvarlig søker. Du kan ikke søke, bygge eller rive selv med mindre du kan dokumentere at du er en kvalifisert fagperson.

Ansvarlig søker kan være et foretak bestående av for eksempel byggmester, entreprenør eller arkitekt som skal ha kunnskap om plan- og bygningsloven og forskriftene. Ansvarlig søker må erklære ansvar og ha kompetanse til å gjennomføre søknadsprosessen.

Møte med oss
Ønsker du å snakke med kommunen kan du møte opp hos Plan- og bygningsetaten i Allehelgensgate 5 for 15 minutter gratis veiledning.

Hvis du ønsker en mer detaljert avklaring om planer og bestemmelser for din eiendom kan du bestille en forhåndskonferanse. Dette er en gebyrbelagt tjeneste. (se gebyrregulativet)

Sjekke planer og bestemmelser på egenhånd
Du kan selv sjekke hvilke planer og bestemmelser som gjelder for den aktuelle eiendommen.

Arealplanene for din eiendom finner du på Min Side eller via det digitale planregisteret

Situasjonskart, nabolister, eiendomsinformasjon og planinformasjon for bruk i bygge-, dele- og plansaker kan bestilles fra kartbutikken.

Avstand til nabogrense/Samtykke
Avstand til nabogrense bestemmes av plan- og bygningsloven eller byggegrense i reguleringsplan. Hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter(Pbl § 29-4).
Avstanden til grensen beregnes fra byggverkets fasadeliv.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt ovenfor, eller i nabogrense:

 • når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, eller
 • ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak.(inntil 1 m fra nabogrense)

Det er mulig å søke dispensasjon fra § 29-4, dersom man ikke får samtykke fra nabo.

Pris

Du må betale gebyr for behandling av søknaden. Vi sender faktura etter at saken er behandlet. Se vår gebyrkalkulator.

Må det søkes flere dispensasjoner, lønner det seg å søke om alle dispensasjonene i samme søknad. Da får du kun ett dispensasjonsgebyr. Se Gebyrregulativet, kapittel 3.

Hvis vi må avvise søknaden, fordi den mangler opplysninger, blir du belastet med et gebyr. Se § 3-24 i Gebyrregulativet.

Sendes det inn en byggesøknad for arbeider som viser seg ikke å være søknadspliktig, vil vi gi en skriftlig tilbakemelding. Denne behandlingen er gebyrbelagt, se § 3-24  i Gebyrregulativet.

Prisene ellers finner du i kapittel 3 i Gebyrregulativ. Plan- og bygningsetaten.

Kriterier og vilkår

Ansvarlig søker og ansvarlig foretak
I en byggesøknad er ansvarlig søker bindeleddet mellom komunen og tiltakshaver. Fagansvaret ligger hos de ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende foretakene. Mer informasjon om ansvar i byggesaker kan du finne i plan- og bygningsloven kapittel 23  og byggesaksforskriften kapittel 9-12.

Søknadstyper
En byggesøknad kan omsøkes i ett eller to trinn. Hvilken dokumentasjon som skal følge en byggesøknad er beskrevet i byggesaksforskriften kapittel 5.

Søknad i ett trinn
Ved en ett-trinns søknadsbehandling må man ha avklart alle forhold knyttet til tiltaket, samt ha valgt alle prosjekterende foretak og eventuelle kontrollerende av prosjekteringen. Byggearbeidene kan starte når vi har gitt tillatelse til tiltak og et ansvarlig foretak har erklært ansvarsrett for de arbeidene som skal utføres.

Søknad i to trinn
Ved søknad i to trinn søker man først om rammetillatelse for tiltaket. I en slik søknad må man avklare de ytre rammene for byggeprosjektet. Dette er forhold som for eksempel volum, høyde, utnyttelsesgrad, utseende, forholdet til kommunale planer og avklaring i forhold til naboene. Det er altså ikke nødvendig at all prosjektering og alle ansvarlige foretak er avklart før søknaden sendes til kommunen.

Etter at du har fått rammetillatelse, og før du begynner å bygge, må ansvarlig søker sende inn søknad om igangsettingstillatelse. Ved søknad om igangsettingstillatelse skal ansvarlig søker legge ved erklæring om ansvarsrett fra alle prosjekterende og eventuelle kontrollerende av prosjekteringen.

Byggearbeidene kan ikke igangsettes før igangsettingstillatelse er gitt, samt at et ansvarlig foretak har erklært ansvarsrett for de arbeidene som skal utføres.

Om søknadsprosessen

Nabovarsel
Før du sender inn søknad til kommunen må naboer og gjenboere varsles om hva du har tenkt å bygge. Frist for naboer og gjenboere til å komme med merknader eller kommentarer til nabovarselet er to uker.

Du kan lese mer om nabovarsel på DIBK sine nettsider.

Innhold og vedlegg i søknaden
Opplysninger som kan være aktuelle i en byggesøknad:

 • Utfylt skjema Søknad om tillatelse til tiltak
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Kopi av nabovarsel
 • Kvittering som viser at naboene har mottatt varselet
 • Eventuelle merknader fra naboer og ansvarlig søker sine kommentarer til merknadene
 • Situasjonskart der tiltaket, og avstand til nabogrense mm er inntegnet
 • Opplysninger om tiltakets ytre rammer (bruk gjerne standardblanketten på DIBK sine nettsider)
 • Målsatte tegninger som viser tiltaket i plan, snitt, fasade. Tegningene må være fagmessig utført og ha rombetegnelse etter hva rommet faktisk skal brukes til. Betegnelsen disponibelt rom kan ikke brukes.
 • For tilbygg, påbygg, ombygginger og bruksendringer må du sende inn tegninger som viser eksisterende forhold og nye forhold.
 • Eventuelle uttalelser fra andre offentlige myndigheter, f.eks. uttalelser fra Vann- og avløpsetaten.
 • Skal du rive må du varsle eventuelle pantehavere eller kreditorer som har pengeheftelser i eiendommen. 
 • Eventuell søknad om dispensasjon
 • Eventuell tiltaksplan for graving i forurenset grunn
 • Eventuelle terrengsnitt som viser forhold til naboer
 • Eventuelt soldiagram
 • Samtykke fra Arbeidstilsynet ved oppretting eller endring i arbeidsplasser
 • Eventuelle ekstra krav til dokumentasjon gitt i reguleringsplan

Dispensasjon
Hvis arbeidet du skal uføre krever dispensasjon fra gjeldende arealplaner eller plan- og bygningsloven, teknisk forskrift eller annet, må du søke om dispensasjon. Du kan søke om dispensasjon som en egen søknad eller sammen med søknad om tillatelse til tiltak. Søknaden må nabovarsles.

Sette i gang arbeidet
Ved ett-trinns søknadsbehandling (Tillatelse til tiltak) kan arbeidet starte når tillatelsen er gitt og erklæringer for utførende foretak er innsendt.

Har du fått en rammetillatelse må det søkes og innvilges igangsettingstillatelse før arbeidet kan starte. En søknad om igangsettingstillatelse må inneholde dokumentasjon på at eventuelle vilkår og krav gitt i rammetillatelsen og reguleringsplan er oppfylt. Videre må det innsendes ærklæringer for utførende foretak.

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Ved rammetillatelse regnes tiden fra vedtaksdatoen på rammetillatelsen. En igangsettingstillatelse forlenger ikke fristen, og tiltaket anses heller ikke som igangsatt. Tillatelsen faller også bort hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år.

Fristene kan ikke forlenges.

Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon.

Når du er ferdig å bygge
Før du kan ta i bruk det som er bygget må du ha fått ferdigattest. Det er ansvarlig søker som skal sende inn søknad om ferdigattest. En søknad om ferdigattest må inneholde dokumentasjon på at eventuelle vilkår og krav gitt i rammetillatelsen og reguleringsplan er oppfylt.

Dersom det bare gjenstår mindre vesentlig arbeid arbeider kan dere søke om midlertidig brukstillatelse. I midlertidig brukstillatelse skal det framgå hvilke arbeider som gjenstår og en frist for ferdigstillelse.

Søknad sendes til

Søk gjennom Byggsøk.

Sendes på epost til:
postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Sendes i post til:
Bergen Kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Eller leveres ved personlig oppmøte i Allehelgens gate 5.

Saksbehandling

Normal saksbehandlingstid for en byggesøknad er 12 uker etter at fullstendig søknad foreligger.

Søknad med ansvarsrett, som er i henhold til loven, der det ikke foreligger merknader fra naboer, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig, skal avgjøres innen 3 uker.

Søknader som krever dispensasjon fra plangrunnlaget skal kommunen fatte vedtak innen 16 uker.

Saksbehandlingstid for søknad om igangsettingstillatelse er 3 uker.

Saksbehandlingstid for søknad om ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er 3 uker.

Du finner mer om tidsfristene i plan- og bygningsloven § 21-7  og Byggesaksforskriften kapittel 7.

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.