Gå tilbake til:
Du er her:

Søknad uten ansvarsrett

Søknad uten ansvarsrett betyr at du kan søke om mindre arbeider (tiltak) på bebygd eiendom på egen hånd, uten hjelp fra fagfolk. Det kan for eksempel være å bygge garasje, bod, terrasse, levegg, gjerde eller støttemur.

Se hvilke regler som gjelder på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet.

Noen tiltak kan være unntatt søknadsplikt, se opplysninger på Direktoratets sider.

Du er selv ansvarlig for at arbeidene blir utført i tråd med gjeldende lover og forskrifter. Vi gir deg tilbakemelding innen tre uker. Du må betale gebyr for søknaden.

Pris

Du må betale gebyr for behandling av søknaden. Vi sender faktura etter at saken er behandlet. Se vår gebyrkalkulator.

Hvis vi må avvise søknaden, fordi den mangler opplysninger, blir du belastet med et gebyr. Se § 3-24 i Gebyrregulativet.

Prisene ellers finner du i kapittel 3 i

Kriterier og vilkår

Sjekk om du kan søke selv, se Direktoratet for byggkvalitet

Søknad uten ansvarsrett gjelder ikke for påbygg, så som tak-oppbygg, tak-ark, takterrasse eller utgraving (underbygg).

Hvor mye du kan bygge på eiendommen din avhenger av hva arealplanene tillater av utnyttelse og hvor mye som er bygd på eiendommen fra før.

Arealplaner som gjelder for din eiendom kan du se på Min side.

Dersom du skal gjøre endringer som fører til økt bygningsvolum på eiendommen, må du beregne den nye utnyttelsesgraden. For å regne ut dette, må du bruke informasjon om hva som er arealene på bygninger og konstruksjoner på tomten. Du kan bruke godkjente tegninger for din eiendom, eller måle opp de bygningene og konstruksjonene som skal regnes med.

Du kan finne mer om utnyttelsesgrad i regjeringens veileder.

Og du kan bruke denne interaktive veilederen for å finne mer informasjon om bebygd areal.

Hvis du er usikker på hvor eiendomsgrensen går, kan du bestille oppmålingsforretning eller få påvist grenser.

Om søknadsprosessen

Nabovarsel
Du må varsle naboer og gjenboere om hva du har tenkt å bygge. Hvis du eier flere eiendommer ved siden av hverandre og de er registrert med ulike gnr/ bnr, må du sende nabovarsel til eierne av naboeiendommen, selv om det er deg selv. Du kan bare bygge på den eiendommen der det står et hus fra før (på bebygd eiendom).

Frist for naboer/gjenboere til å komme med merknader/kommentarer til nabovarsel er minimum to uker.

Slik gjør du:

Søknadsprosess
Du kan søke gjennom Byggsøk eller ved hjelp av skjema som du finner på Direktoratet for byggkvalitet sin blankettside. I begge tilfeller må du sende inn følgende:

 • Utfylt skjema: Søknad om tiltak uten ansvarsrett (pdf)
 • Opplysninger gitt i nabovarsel (pdf). I tillegg legger du ved eventuelle merknader fra naboer og dine kommentarer til merknadene.
 • Situasjonskart med koordinater der tiltaket er tegnet inn. Kart i riktig målestokk (1:1000 eller 1:500) kan kjøpes i Infoland eller i Kundesenteret i  Johannes Bruns gate 12.
 • Tegninger som viser tiltaket i riktig målestokk (1:100, plan, snitt, fasade), med rombetegnelse. Før og etter tegninger.
 • Eventuelle uttalelser fra andre offentlige myndigheter, f.eks. forhåndsinnhentet dispensasjon fra Bymiljøetaten om avstand til kommunal vei.

Hvis arbeidet du skal uføre krever dispensasjon fra gjeldende arealplaner må du huske å søke om dette. Dispensasjonssøknader må begrunnes 

Du må selv sjekke om det er ledninger eller rør i grunnen der du skal bygge, slik at du ikke skader eller forhindrer tilgang til disse. Det kan være aktuelt å ta kontakt med for eksempel Vann- og avløpsetaten, BKK og kabelselskaper.

Søknaden kan bli avvist, og du belastes med et gebyr dersom:

 1. den mangler gnr/bnr, underskrift, tegninger med mer.
 2. den mangler dispensasjon eller søknad om dispensasjon og dette er nødvendig
 3. den mangler nabovarsling
 4. den er innsendt før fristen for nabomerknader er gått ut
 5. tiltaket er i strid mot bestemmelser gitt i plan- og bygningsloven

Hvis du ønsker et møte med kommunen kan du bestille en forhåndskonferanse.

Avstand til nabogrense/Samtykke
Avstand til nabogrense bestemmes av plan- og bygningsloven eller byggegrense i reguleringsplan. Hvis ikke annet er bestemt i reguleringsplan, skal byggverk ha en avstand fra nabogrense som minst svarer til byggverkets halve høyde og ikke under 4 meter(Pbl § 29-4).
Avstanden til grensen beregnes fra byggverkets fasadeliv.

Kommunen kan godkjenne at byggverk plasseres nærmere nabogrense enn nevnt ovenfor, eller i nabogrense:

 • når eier (fester) av naboeiendommen har gitt skriftlig samtykke, eller
 • ved oppføring av frittliggende garasje, uthus og lignende mindre tiltak.(inntil 1 m fra nabogrense)

Det er mulig å søke dispensasjon fra § 29-4, dersom man ikke får samtykke fra nabo.

Søknad sendes til

postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Eller til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er tre uker dersom søknaden er komplett.

Søknaden kan ikke behandles på tre uker hvis:

 • søknaden er avhengig av dispensasjon fra andre myndigheter og vi må innhente den. Vi anbefaler derfor at du innhenter dispensasjon selv og legger den ved søknaden.
 • vi må sende søknaden på høring til andre offentlige myndigheter. Da blir saksbehandlingstiden 12 uker + den tiden søknaden er til behandling hos andre offentlige myndigheter, som er maksimalt 4 uker.

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.