Gå tilbake til:
Du er her:

Før kommunen tildeler eller endrer veiadresse, skal kommunen informere den som er registrert eier eller registrert fester. Vedkommende og andre som avgjørelsen får virkning for, skal få mulighet til å uttale seg. Kommunen tildeler adressen så snart det er behov for den og senest sammen med igangsettingstillatelsen for byggetiltaket.

Det er kommunen som fastsetter adressenavnet. Skrivemåten reguleres etter reglene i lov om stadnamn.

Adressen skal tilknyttes den vegen eller gaten eiendommen har godkjent adkomst fra. Din adgang til å få endret adresse er begrenset. Det skjer normalt bare hvis kommunen har gjort en feil eller eiendommen har fått adkomst fra en annen gate enn tidligere.

Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til bolig- eller fritidsformål, til næringsvirksomhet eller til offentlig eller publikumsrettet virksomhet. Kommunen kan også tillegge andre eiendommer eller lokaler offisiell adresse hvis dette er hensiktsmessig. For eksempel kan kommunen tildele eller endre adresse

  • når man skal endre adkomstveger
  • når man skal oppføre nye bygg
  • når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Om søknadsprosessen

Søknad sendes til

Plan- og bygningsetaten.

Klagemulighet

Vedtak om gate-/veinavn og bruksenhetsnummer er endelig og kan ikke påklages. Derimot kan du klage på selve husnummertildelingen og avgjørelsen om til hvilken gate eller vei bygningen skal ha adresse.

Det er bygningens eier som kan klage. Dersom du er leietaker må du således få eier til å fremme klagen. Klagefristen er tre uker fra den dagen eier mottok melding om adresse. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristen og det er anledning å søke om forlengelse av fristen.

Det bør fremgå av klagen hvilket vedtak du klager på, og du bør helst skrive hvilken endring du ønsker. Du kan også ta med begrunnelse som kan få følger for bedømmelsen av klagen.

Klagen skal stiles til Fylkesmannen i Hordaland, men sendes til kommunen. Utfyllende regler om klage kan du få hvis du henvender deg til Plan- og bygningsetaten.

Lover og retningslinjer

Se 
Matrikkellova kapittel 4 Adresser til eigedommar og bygningar
Matrikkelforskriften Kapittel 12 Offisiell adresse og § 22 Klage over adressetildeling
Lov om stadnamn § 5 Fastsetjing av skrivemåten 

Lover

Forskrifter

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Relatert informasjon

Beslektede tjenester