Gå tilbake til:
Du er her:

I fast eiendom kan være tinglyst ulike klausuler/heftelser i medhold av plan- og bygningsloven og tidligere gjeldende bygningslovgivning. Dette også etter lov om fornyelse av tettbygd strøk av 28.04.1967, som nå er opphevet.

Det er i noen tilfeller tinglyst klausul med vilkår om tilhørighet til gitte eiendom(mer) før overdraging kan skje i forbindelse med fradeling av eiendommer. Vilkåret er tatt inn som en merknad eller klausul i tinglyst målebrev for eiendommen(e). Formulering kan f.eks. være: "Parsellen kan senere bare overdras sammen med g.nr.xx, b.nr.yy." Denne klausulen er da tinglyst og fremstår som en heftelse ved overdragelse av eiendommen.

Det kan også være tinglyst klausul ved midlertidig dispensasjon, urådighetsklausul som ledd i byfornyelsesvedtak, eller vedlikeholdsavtaler i forkjøpssaker, refusjonsvedtak med videre.

Dersom stiftelse av klausulen har skjedd med hjemmel i lovgivning / regelverk som plan- og bygningsmyndighetene forvalter kan klausulen søkes slettet dersom denne ikke lengre er av aktuell interesse, eller det av andre grunner anses behov for sletting av klausulen.

Om søknadsprosessen

Du kan kontakte kommunen for nærmere veiledning. Kontakt kundesenteret i Johannes Bruns gate 12. eller ring Plan- og bygningsetaten på telefonnummer 55 56 63 10.

Spørsmål vedr. hvilke heftelser som er tinglyst på fast eiendom og utskrifter / kopier fra grunnboken, skjøter, målebrev med videre rettes til Statens kartverk v/Tinglysningen, 3507 Høneføss. Tinglysningstelefonen 32118800. Telefaks 32118801. Bestilling av utskrifter må skje skriftlig. Se Statens kartverk sine internettsider om priser, fremgangsmåte med videre.

Søknad om sletting av klausuler sendes som et vanlig brev. Det er ikke skjema for slike søknader. Nødvendige opplysninger er formål med slettingen, eiendoms-opplysninger og eiendomssituasjon. Legg ved et basiskart og kopi av målebrev eller utskrift av grunnboken eller andre tinglyste dokumenter som viser klausulen/merknaden. Legg også ved dokumentasjon som viser bakgrunn for stiftelse av klausulen. Dersom formålet med søknaden om sletting er boligbygging må det gis opplysninger om veitilkomst, vann og avløp, for å kunne vurdere om tomten er egnet til en selvstendig boligtomt. Søknad om sletting av klausuler om sammenføyning av eiendommer i målebrev blir vurdert som en søknad om deling av eiendom. Øvrige søknader om sletting av klausuler vurderes utfra formålet med stiftelse av klausulen.

Basiskart skal benyttes som kartvedlegg til søknad. Kart kan kjøpes i Kundesenteret i Allehelgensgate 5, 1. etg. Det er også mulig å kjøpe kart ved hjelp av kredittkort. Les mer her.

Søknadsfrist

Søknader behandles fortløpende

Søknad sendes til

postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no
Størrelsen på e-post inkludert vedlegg må ikke overstige 20 Mb.

Eller til:
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700
5020 Bergen

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen 3 uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunnne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken bli sendt Fylkesmannen.

Lover og retningslinjer

Plan - og bygningsloven og tidligere gjeldende bygningslovgivning. Lov om fornyelse av tettbygd strøk av 28.04.1967 (opphevet)

Lover

Har du spørsmål?

Kontakt Plan- og bygningsetaten

Vis i kart

Besøksadresse:
Johannes Bruns gate 12 - Vi holder åpent fra 08:00 til 15:00.

Relatert informasjon